Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aṭṭhāna:n.[a-ṭhāna.Sk.asthāna]非处,无处.-āraha不应理.-kusalatā非处善巧
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aṭṭhāna,aṭṭāna n.摩浴所
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aṭṭhāna,【中】 1.不對的地方或不正確的地方。 2.不可能。(p7)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aṭṭhāna,【中】1.不對的地方或不正確的地方。2.不可能。aṭṭhānametaṁ,這是不可能。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṭṭhāna:aṭṭhāna(na)
အ႒ာန(န)
[na+ṭhāna]
[န+ဌာန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṭṭhāna:[nt.] 1.a wrong place or position; 2.an impossibility.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aṭṭhāna,(nt.) [ā + ṭṭhāna] stand,post; name of the rubbing-post which,well cut & with incised rows of squares,was let into the ground of a bathing-place,serving as a rubber to people bathing Vin.II,105,106 (read aṭṭhāne with BB; cp.Vin.II,315).(Page 16)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aṭṭhāna:phi lý,phi vị trí,sự vô lý,sự phi nguyên lý,sự kiện không thích hợp,sự vô nguyên do
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṭṭhāna:အ႒ာန (န)
[န+ဌာန]
(၁) အရာမဟုတ္ေသာ၊ အေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ၊ မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္း။ (၂) မသင့္ေသာ ေနရာ၊ ရခြင့္-ေရာက္ခြင့္-မရွိေသာ ေနရာ။(တိ) (၃) အရာမရွိ-ရာထူးမရွိ-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṭṭhāna:အ-႒ာန (န)
မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္း။
အ႒ာနေတာ၊ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ အားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṭṭhāna:အ-႒ာန (တိ)
အရာမဟုတ္သည္။ အေၾကာင္းမရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,