Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
aṭṭa:① m.監視(警戒,看守)塔.② m.[Sk.artha] 裁判,訴訟.③ a.[Sk.ārta] 有苦惱的.
パーリ語辞典 水野弘元著
aṭṭa:① m.見張塔.② m.[Sk.artha] 裁判,訴訟.③ a.[Sk.ārta] 苦悩ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aṭṭa,【中】 1.訟案。 2.了望塔,崗樓。 3.腳手架。【形】 (來自 aṭṭita:) 傷心的,苦惱的。 ~kāra,【陽】 訴訟當事人。 ~ssara,【陽】痛哭。(p7)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aṭṭa,【中】1.訟案(lawsuit)。2.了望塔,崗樓。3.腳手架。【形】(來自 aṭṭita:) 傷心的,苦惱的。aṭṭakāra,【陽】訴訟當事人。aṭṭakārikā(=akārikā,Sp.IV,Pāci.907),【陰】女訴訟當事人。aṭṭassara,【陽】痛哭。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṭṭa:aṭṭa(pu)
အ႗(ပု)
[aṭṭa+a.(atha-saṃ)]
[အ႗+အ။ (အထ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṭṭa:aṭṭa(ti)
အ႗(တိ)
[aṭṭa+a.1 (āta-saṃ) 2 (aṭṭa-saṃ)]
[အ႗+အ။ ၁ (အာတ-သံ) ၂ (အ႗-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṭṭa:aṭṭa(pu)
အ႗(ပု)
[aṭṭa+a]
[အ႗+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṭṭa,(nt.) 1.lawsuit; 2.watch tower; 3.a scaffold for workers.(adj.) (from aṭṭita:) grieved; afflicted.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aṭṭa,3 [Sk.ārta,pp.of ardati,ṛd to dissolve,afflict etc.; cp.Sk.ārdra (= P.adda and alla); Gr.a)ρdw to moisten,a)ρda dirt.See also aṭṭīyati & aṭṭita] distressed,tormented,afflicted; molested,plagued,hurt Sn.694 (+ vyasanagata; SnA 489 ātura); Th.2,439 (= aṭṭita ThA.270),441 (= pīḷita ThA.271); J.IV,293 (= ātura C.); Vv 809 (= attita upadduta VvA.311).Often --°:iṇaṭṭa oppressed by debt M.I,463; Miln.32; chāt° tormented by hunger VvA.76; vedan° afflicted by pain Vin.II,61; III,100; J.I,293; sūcik° (read for sūcikaṭṭha) pained by stitch Pv III,23

--ssara cry of distress Vin.III,105; S.II,255; J.I,265; II,117; Miln.357; PvA.285.(Page 15)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aṭṭa,2 [cp.Sk.artha,see also attha 5 b] lawsuit,case,cause Vin.IV,224; J.II,2,75; IV,129 (°ṁ vinicchināti to judge a cause),150 (°ṁ tīreti to see a suit through); VI,336.(Page 15)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aṭṭa,1 [cp.see aṭṭaka] a platform to be used as a watchtower Vin.I,140; DA.I,209.(Page 15)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AṬṬA:[nt] chòi canh; sự kiện thưa; một cái giàn trò cho thợ làm việc -- [adj] phiền muộn,đau đớn --kāra [m] đang kiện thưa nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aṭṭa:nhà chòi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṭṭa:အ႗(ပု)
[အ႗+အ]
(၁) ပစ္စင္၊ ျပအိုး။ (၂) တိုက္အိမ္။ (၃) တံခါးမုခ္။ (၄) ေစ်း႐ုံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṭṭa:အ႗(တိ)
[အ႗+အ။ ၁ (အာတ-သံ) ၂ (အ႗-သံ)]
(၁) နာက်င္ေသာ၊ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ။ (၂) ျပင္းျပေသာ၊ ျမင့္ေသာ၊ က်ယ္ေလာင္ေသာ။ အ႗ဟာသ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṭṭa:အ႗(ပု)
[အ႗+အ။ (အထ-သံ)]
တရား။ အမႈအခင္း၊ တရားမႈခင္း။ တရားတေဘာင္၊ တရား အဆုံးအျဖတ္။ အဓိက႐ုဏ္း။ အၮ,အတၳ (၉)-တို႔လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
aṭṭa:အ႗
ဘူ = ဝဓာတိကၠေမသု-သတ္ပုတ္ညႇဉ္းဆဲျခင္း,ခုန္ေက်ာ္ လြန္ေျမာက္ျခင္းတို႔၌။ အ႗ေတ။
စု = အပၸိဘာဝါနာဒေရသု-နည္းပါးေသာ ျဖစ္ျခင္း,မ႐ိုမေသျဖစ္ျခင္းတို႔၌။ အေ႗တိ၊ အ႗ယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṭṭa:အ႗ (ပ)
ဆင္းရဲျခင္း။ ၿငီးေငြ႕ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṭṭa:အ႗ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√အရ္+တ)
ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṭṭa:အ႗ (ပ) (√အရ္+ထ)
တရား။ တရားေတြ႕ျခင္း။
အ႗ံ ကေရာေႏၲာ၊ တရားေတြ႕လတ္ေသာ္။ အမွာကံ အ႗ံ ပစၧိႏၵ၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျငင္းအခံုကို ဆံုးျဖတ္ပါေလာ့။ အ႗ံ ဝိနိစၧေႏၲာ၊ တရားကို စီရင္လတ္ေသာ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṭṭa:အ႗ (ပ) (√အ႗္+အ)
ျပအိုး။ စင္။ ျငမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,