Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṅgulicchinna:aṅgulicchinna(ti)
အဂၤုလိစၧိႏၷ(တိ)
[aṅguli+chinna]
[အဂၤုလိ+ဆိႏၷ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
aṅgulicchinna:người bị cụt mất ít nhất một ngón tay,không được thọ cụ túc giới vị tỳ khưu nào tế độ cho đương sự,sẽ phạm tội tác ác (sm,vl
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṅgulicchinna:"အဂၤုလိစၧိႏၷ(တိ)
[အဂၤုလိ+ဆိႏၷ]
လက္ေခ်ာင္း ေျခေခ်ာင္းျပတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṅgulicchinna:အဂုၤလိ-စၧိႏၷ(ပ)
လက္ေခ်ာင္းျပတ္ေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,