Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṅguli:f. [〃] 指. -patodaka 用指戳刺(的事,cf. upadhāna). -poṭha 彈指. -muddikā 指印,附有印章的戒指.
パーリ語辞典 水野弘元著
aṅguli:f. [〃] 指. -patodaka 指で突くこと. -poṭha 弾指. -muddikā 指印,印章のついた指輪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aṅguli,【陰】 手指,腳趾。 ~pabba,【中】 指節。 ~muddā,【陰】圖章戒指,戒指。(p3)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aṅguli,【陰】手指,腳趾。aṅgulipabba,【中】指節。aṅgulimuddā,【陰】圖章戒指,戒指。SA.5.2.︰Dvaṅgulapaññāyāti parittapaññāya. Yasmā vā dvīhi aṅgulehi kappāsavaṭṭiṁ gahetvā suttaṁ kantanti,tasmā itthī “dvaṅgulapaññā”ti vuccati.(二指智:小智。用兩指取棉布,編織紡紗,因此,女人稱為‘二指智’。) S.5.2.:“Yaṁ taṁ isīhi pattabbaṁ,ṭhānaṁ durabhisambhavaṁ; Na taṁ dvaṅgulapaññāya,sakkā pappotumitthiyā”ti.(仙人應至處,是處難到達,二指智之女,不能到彼處。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṅguli:aṅguli(thī)
အဂၤုလိ(ထီ)
[aṅga= (gatiyaṃ) +uli]
[အဂၤ= (ဂတိယံ) +ဥလိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṅguli:[f.] finger; toe.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AṄGULI:[f] ngón tay,ngón chân --pabba [nt] khớp ngón tay --muddā [f] chiếc cà rá
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṅguli:"အဂၤုလိ(ထီ)
[အဂၤ= (ဂတိယံ) +ဥလိ]
(၁) လက္ေခ်ာင္း။ (၂) လက္ေခ်ာင္း,ေျခေခ်ာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṅguli:အဂၤုလိ(ဣ) (အဂၤ+ဥလိ)
လက္ေခ်ာင္း။ ေျခေခ်ာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,