Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṅgīrasa:m. アンギーラサ(巴利文的片假名發音),放光者.
パーリ語辞典 水野弘元著
aṅgīrasa:m. アンギーラサ,放光者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aṅgīrasa,【陽】輝煌者,佛陀。(p3)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aṅgīrasa,【陽】輝煌者,佛陀。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṅgīrasa:aṅgīrasa(thī)
အဂႌရသ(ထီ)
aṅgīrasa (1) (ṅa) a.
အဂႌရသ (၁) (င) အနက္ၾကည့္။
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṅgīrasa:aṅgīrasa(pu)
အဂႌရသ(ပု)
[(1) aṅga+rasa. ī-lā. thīnitea-aṅgirasī. (2) aṅgīkata+rasa. katakye)]
[(၁) အဂၤ+ရသ။ ဤ-လာ။ ထီ၌-အဂႋရသီ။ (၂) အဂႌကတ+ရသ။ ကတေက်)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṅgīrasa:[m.] the resplendent one; the Buddha.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AṄGĪRASA:[m] tên tộc của đức Phật,bậc rực rỡ,vẻ vang,chói lọi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṅgīrasa:"အဂႌရသ(ပု)
[(၁) အဂၤ+ရသ။ ဤ-လာ။ ထီ၌-အဂႋရသီ။ (၂) အဂႌကတ+ရသ။ ကတေက်)]
(၁) ကိုယ္အဂၤါမွ ထြက္ေသာ အေရာင္ရွိေသာ၊ သူ။ (က) ျမတ္စြာဘုရား။ (ခ) အဂႌရသမည္ေသာ ရေသ့။ (ဂ) အဂႌရသမည္ေသာ ေဝဒက်မ္းျပဳရေသ့။ (ဃ) အသယွသူေဌး။ (င) သူရိယဝစၧသာ နတ္သမီး။ (၂) ကိုယ္အဂၤါကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ေသာ သီလစသည္၏ ျပည့္စုံျခင္းရွိေသာ၊ သူ။ အဂႌရသ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṅgīrasa:"အဂႌရသ(ထီ)

အဂႌရသ (၁) (င) အနက္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṅgīrasa:အဂႌရသ(ပ)
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṅgīrasa:အဂႌရသ(တိ)
အဂႋရအႏြယ္ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,