Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṃsa:① m. [Sk. aṃśa] 分,部分,方隅,時期. aṃsin a. (接)受分配的. ② m. [〃] 肩.
パーリ語辞典 水野弘元著
aṃsa:① m. [Sk. aṃśa] 分,部分,方隅,時期. aṃsin a. 分配を受ける. ② m. [〃] 肩.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṃsa:aṃsa(pu)
အံသ(ပု)
[aṃsa+a]
[အံသ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṃsa:aṃsa(pu)
အံသ(ပု)
[aṃsa+a. ama+sa. ana+sa. (aṃsa-saṃ)]
[အံသ+အ။ အမ+သ။ အန+သ။ (အံသ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṃsa:aṃsa(pu)
အံသ(ပု)
[aṃsa+a. ama+sa. ma- niggapru. ana+sa. na- niggapru.]
[အံသ+အ။ အမ+သ။ မ-ကို နိဂၢဟိတ္ျပဳ။ အန+သ။ န-ကို နိဂၢဟိတ္ျပဳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṃsa:[m.; nt.] 1. a part; a side; 2. shoulder.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AṂSA:[m] [nt] một bộ phận,một bên vai --kūṭa [nt] vai --bandhana [nt] đai da mang trên vai
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aṃsa:chi nhánh,thành phần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṃsa:"အံသ(ပု)
[အံသ+အ။ အမ+သ။ မ-ကို နိဂၢဟိတ္ျပဳ။ အန+သ။ န-ကို နိဂၢဟိတ္ျပဳ။]
(၁) အဖို႔အစု။ (၂) အစိတ္အပိုင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṃsa:"အံသ(ပု)
[အံသ+အ။ အမ+သ။ အန+သ။ (အံသ-သံ)]
(၁) ပခုံး။ (၂) ပခုံးစြန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṃsa:"အံသ(ပု)
[အံသ+အ]
အေထာင့္၊ အေျမႇာင့္။ အံသဘာဂ,အံသီ-တို႔လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
aṃsa:အံသ
စု = ဝိဘဇန သဃၤာေတသု-ေဝဖန္ျခင္း,ေပါင္းစုျခင္းတို႔၌၊ သိယာ-ျဖစ္၏။ အံေသတိ၊ အံသယတိ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṃsa:အံသ(ပ)
(၁) အစိတ္။ အဖို႔။ အစု။ အသၤာ။ (၂) ပခံုး။
အဇိနစမၼံ အံေသ ကတြာ၊ သစ္နက္ေရကို ပခံုးတစ္ဘက္၌ စမၸယ္တင္၍။ ဧကံသံ စီဝရံ ကတြာ၊ လက္ဝဲတစ္ဘက္ ပခံုးထက္၌ သကၤန္းကို စမၸယ္တင္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,