Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aḍḍhamaṇḍala:aḍḍhamaṇḍala(na)
အၯမ႑လ(န)
[aḍḍha+maṇḍala]
[အၯ+မ႑လ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
aḍḍhamaṇḍala:trong lá y ca-sa gồm có nhiều ô chữ nhật lớn nhỏ ghép lại,và ô lớn được gọi là maṇḍala,ô nhỏ được gọi là aḍḍha-maṇḍala
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aḍḍhamaṇḍala:"အၯမ႑လ(န)
[အၯ+မ႑လ]
ထက္ဝက္ေသာ အိမ္ဝန္း။ အိမ္ဝန္းငယ္၊ (သကၤန္း၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါတစ္ခု)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aḍḍhamaṇḍala:အၯ-မ႑လ(န)
အိမ္ဝန္းငယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,