Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aḍḍha:① a. [Sk. ardha] 半,一半. -uḍḍha = aḍḍhacatuttha 第四個只有一半,三個半. -tiya,-teyya 第三個只有一半,二個半. -telasa 十二個半. -māsa 半月. -yoga 一半屋頂的家. ② a. [Sk. āḍhya] 富(裕,有)的,豊富的.
パーリ語辞典 水野弘元著
aḍḍha:① a. [Sk. ardha] 半,半分. -uḍḍha = aḍḍhacatuttha 第四は半,三ヶ半. -tiya,-teyya 第三は半,二ヶ半. -telasa 十二ヶ半. -māsa 半月. -yoga 片屋根家. ② a. [Sk. āḍhya] 富める,豊かなる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aḍḍha:① a. [Sk. ardha] 半,半分. -uḍḍha,-catuttha 第四は半,三ヶ半.-kumbha半水の甕.-kusi小坛. -tiya,-teyya 第三は半,二ヶ半.-terasa,-teḷasa 十二ヶ半.-pallaṅka半跏趺坐[比丘尼の]. -māsa 半月.-māsaka半钱.-muṇḍaka半剃. -yoga 片屋根家.-rattā,-ratti半夜,夜半. ② a. [Sk. āḍhya] 富める,豊かなる
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aḍḍha,【形】豐富的,富有的。【陽】 一半。 ~tā,【陰】 財富。(p7)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aḍḍha,2,【形】半(=addha)。【陽】一半。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aḍḍha,1,【形】豐富的,富有的。aḍḍhatā,【陰】財富。aḍḍhakula﹐富貴家庭。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aḍḍha:aḍḍha(pu)
အၯ(ပု)
[asa+ta. asati khepeti samudāyanti aḍḍho,,ṭī,53. addha-.]
[အသ+တ။ အသတိ ေခေပတိ သမုဒါယႏၲိ အေၯာ၊ ဓာန္၊ဋီ၊၅၃။ အဒၶ-ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aḍḍha:aḍḍha(ti)
အၯ(တိ)
[ā+cye-cintāyaṃ,a,ajjhāyati dhanaṃ aḍḍho,cyassa ḍho,asarūpadvittaṃ rassādi. ,ṭī,725. ]
[အာ+ေစ်-စိႏၲာယံ၊အ၊အဇၩာယတိ ဓနံ အေၯာ၊ စ်ႆ ေဎာ၊ အသ႐ူပဒြိတၱံ ရႆာဒိ။ ဓာန္၊ဋီ၊၇၂၅။ ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aḍḍha,(adj.) 1. opulent; wealthy. (m.) a half.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aḍḍha,2 (adj.) [Sk. āḍhya fr. ṛddha pp. of ṛdh,ṛdhnote & ṛdhyate (see ijjhati) to thrive cp. Gr. a)λqomai thrive,Lat. alo to nourish. Cp. also Vedic iḍā refreshment & P. iddhi power. See also āḷhiya] rich,opulent,wealthy,well-to-do; usually in combn. with mahaddhana & mahābhoga of great wealth & resources (foll. by pahūta-jātarūparajata pahūta vittūpakaraṇa etc.). Thus at D.I,115,134,137; III,163; Pug.52; DhA.I,3; VvA.322; PvA.3,78 etc. In other combn. Vv 314 (°kula); Nd2 615 (Sakka = aḍḍho mahaddhano dhanavā); DA.I,281 (= issara); DhA.II,37 (°kula); Sdhp.270 (satasākh°),312 (guṇ°),540 sq. (id.),561. (Page 17)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aḍḍha,1 (& addha) [etym. uncertain,Sk. ardha] one half,half; usually in compn. (see below),like diyaḍḍha 1 1/2 (°sata 150) PvA.155 (see as to meaning Stede,Peta Vatthu p. 107). Note. aḍḍha is never used by itself,for “half” in absolute position upaḍḍha (q. v.) is always used.

--akkhika with furtive glance (“half an eye”) DhA.IV,98. --aṭṭha half of eight,i. e. four (cp. aṭṭhaḍḍha) S.II,222 (°ratana); J.VI,354 (°pāda quadruped; v. l. for aṭṭhaḍḍha). --aḷhaka 1/2 an aḷhaka (measure) DhA.III,367. --uḍḍha [cp. Mahārāṣṭrī form cauṭṭha = Sk. caturtha] three and a half J.I,82; IV,180; V,417,420; DhA.I,87; Mhvs 12,53. --ocitaka half plucked off J.I,120. --karīsa (-matta) half a k. in extent VvA.64 (cp. aṭṭha-karīsa). --kahāpaṇa 1/2 kahāpaṇa A.V,83. --kāsika (or °ya) worth half a thousand kāsiyas (i. e. of Benares monetary standard) Vin.I,281 (kambala,a woollen garment of that value; cp. Vin Texts II.195); II,150 (bimbohanāni,pillows; so read for aḍḍhakāyikāni in T.); J.V,447 (a°-kāsigaṇikā for a-°kāsiya° a courtezan who charges that price,in phrase a°-k°-gaṇikā viya na bahunnaṁ piyā manāpā). --kumbha a half (-filled) pitcher Sn.721. --kusi (tt. of tailoring) a short intermediate cross-seam Vin.I,287. --kosa half a room,a small room J.VI,81 (= a° kosantara C.). --gāvuta half a league J VI 55. --cūḷa (°vāhā vīhi) 1/2 a measure (of rice) Miln.102,perhaps misread for aḍḍhāḷha (āḷha = āḷhaka,cp. A.III,52),a half āḷha of rice. --tiya the third (unit) less half,i. e. two and a half VvA.66 (māsā); J.I,49,206,255 (°sata 250). Cp. next. --teyya = °tiya 2 1/2 Vin.IV,117; J.II,129 (°sata); DA.I,173 (v. l. BB for °tiya); DhA.I,95 (°sata),279; PvA.20 (°sahassa). --telasa [cp. BSk. ardhatrayodaśa] twelve and a half Vin I 243,247; D.II,6 (°bhikkhusatāni,cp. tayo B 1 b); DhA.III,369. --daṇḍaka a short stick M.I,87 = A.I,47; II,122 = Nd2 604 = Miln.197. --duka see °ruka. --nāḷika (-matta) half a nāḷi-measure full J.VI,366. --pallaṅka half a divan Vin.II,280. --bhāga half a share,one half Vv 136 (= upaḍḍhabhāga VvA.61); Pv.I,115. --maṇḍala semi-circle,semi circular sewing Vin.I,287. --māna half a māna measure J.I,468 (m. = aṭṭhannaṁ nāḷinaṁ nāmaṁ C.). --māsa half a month,a half month,a fortnight Vin.III,254 (ūnak°); A.V,85; J.III,218; VvA.66. Freq. in Acc. as adv. for a fortnight,e. g. Vin.IV,117; VvA.67; PvA.55. --māsaka half a bean (as weight or measure of value,see māsaka) J.I,111. --māsika halfmonthly Pug.55. --muṇḍaka shaven over half the head (sign of loss of freedom) Mhvs 6,42. --yoga a certain kind of house (usually with pāsāda) Vin.I,58 = 96,107,139,239,284; II,146. Acc. to Vin T. I.174 “a gold coloured Bengal house” (Bdhgh),an interpretation which is not correct:we have to read supaṇṇa vaṅkageha “like a Garuḷa bird’s crooked wing”,i. e. where the roof is bent on one side. --yojana half a yojana (in distance) J.V,410; DA.I,35 (in expln. of addhāna-magga); DhA.I,147; II,74. --rattā midnight A.III,40Q (°aṁ adv. at m.); Vv 8116 (°rattāyaṁ adv. = aḍḍharattiyaṁ VvA.315); J.I,264 (samaye); IV,159 (id.). --ratti = °rattā VvA.255,315 (= majjhimayāma-samaya); PvA.155. --ruka (v. l. °duka) a certain fashion of wearing the hair Vin.II,134; Bdhgh expln. on p. 319:aḍhadukan ti udare lomarāji-ṭhapanaṁ “leaving a stripe of hair on the stomach”. --vivata (dvāra) half open J.V,293. (Page 16)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AḌḌHA:[a] phong phú,giàu có [m] phân nửa (1/2) --ṭā [f] giàu co
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aḍḍha:sang trọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aḍḍha:အၯ(တိ)
[အာ+ေစ်-စိႏၲာယံ၊အ၊အဇၩာယတိ ဓနံ အေၯာ၊ စ်ႆ ေဎာ၊ အသ႐ူပဒြိတၱံ ရႆာဒိ။ ဓာန္၊ဋီ၊၇၂၅။ ]
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ။ (က) ေရႊ၊ ေငြ၊ ဆင္၊ ျမင္း စေသာ အသုံးအေဆာင္ မ်ားျပား ႂကြယ္ဝေသာ၊ သူ။ (ခ) စည္းစိမ္ဥစၥာကို အစိုးရေသာ၊ သူ။ (ဂ) စည္းစိမ္ဥစၥာကို အစိုးရေသာ၊ မ်ားျပားေသာ ျမႇဳပ္ႏွံထားအပ္ေသာ ဥစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ သူ။ (ခ) ပညာတည္းဟူေသာ ဥစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aḍḍha:"အၯ(ပု)
[အသ+တ။ အသတိ ေခေပတိ သမုဒါယႏၲိ အေၯာ၊ ဓာန္၊ဋီ၊၅၃။ အဒၶ-ၾကည့္။]
တပိုင္းတျခမ္း။ ထက္ဝက္၊ တဝက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aḍḍha:အၯ(တိ)
ႂကြယ္ဝေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aḍḍha:အၯ(ပ၊န)
ထက္ဝက္။ အသျပာဝက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,