Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añjanisalākā:añjanisalākā(thī)
အၪၨနိသလာကာ(ထီ)
[añjanī+salākā]
[အၪၨနီ+သလာကာ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Añjanisalākā,(f.) a stick to put the ointment on with Vin.I,203; II,135; J.III,419. (Page 13)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
añjanisalākā:cây que dùng để lấy thuốc nhỏ mắt từ lọ tỳ khưu được phép dùng,chỉ tránh sử dụng loại que bằng quý kim hay ngà,sừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añjanisalākā:"အၪၨနိသလာကာ(ထီ)
[အၪၨနီ+သလာကာ]
မ်က္စဉ္းတံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
añjanisalākā:အၪၨနိ-သလာကာ(ဣ)
မ်က္စဥ္းတံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,