Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añjana:n. [〃] ① 塗藥,點眼藥. ② 漆黒的,青黒色. ③ 漆黑樹.
パーリ語辞典 水野弘元著
añjana:n. [〃] ① 塗薬,点眼薬. ② 漆黒の,青黒色. ③ 漆黑樹.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Añjana,【中】洗眼液。 ~nāḷi,【陰】洗眼液的管,化妝箱。 ~vaṇṇa,【形】洗眼液的顏色 (即是黑色)。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Añjana,(from añjati2),【中】眼藥水(ointment,esp. a collyrium for the eyes,made of antimony)。añjananāḷi,【陰】洗眼液的管,化妝箱。añjanavaṇṇa,【形】洗眼液的顔色(即是黑色)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añjana:añjana(pu,na)
အၪၨန(ပု၊န)
[añja+yu. añjana+a]
[အၪၨ+ယု။ အၪၨန+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añjana:añjana(na)
အၪၨန(န)
[añja+yu. ajjate anena. ,ṭī,3va6-.]
[အၪၨ+ယု။ အဇၨေတ အေနန။ ဓာန္၊ဋီ၊၃ဝ၆-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añjana:[nt.] collyrium (for the eyes).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Añjana,(nt.) [from añjati2] ointment,esp. a collyrium for the eyes,made of antimony,adj. anointed,smeary; glossy,black (cp. kaṇha II. and kāla1 note). -- 1. Vin.I,203 (five kinds viz. kāḷ°,ras°,sot°,geruka,kapalla); D.I,7,12; DA.I,98 (khār°); 284; DhA.III,354 (akkhi° eye-salve). -- 2. glossy,jet-black J.I,194; II,369; V,416. The reading añjana at A.IV,468 is wrong,it should be corrected into thanamajjanamattaṁ. See also pacc°. In meaning collyrium box at Th.2,413 (= añjana-nāḷi ThA.267); DhA.II,25.

--akkhiha with anointed eyes Th.1,960. --upapisana perfume to mix with ointment Vin.I,203; II,112. --cuṇṇa aromatic powder DhsA.13. --nāḷi an ointment tube,collyrium box ThA.267. --rukkha N. of a tree (“black” tree) J.I,331. --vaṇṇa of the colour of collyrium,i. e. shiny,glossy,dark,black D.II,18 (lomāni); J.I,138 (kesā),194; II,369; PvA.258 (vana). (Page 13)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Añjana:The Sākiyan,son of Devadaha,and father of Mahāmāyā and Mahāpajāpatī,wives of Suddhodana.

His wife was Sulakkhanā (Ap.ii.538,v.115; see also ThagA.152).

According to the Mahāvamsa (ii.17ff),he was the son of Devadahasakka and had a sister Kaccānā; his queen was Yasodharā.

In addition to the daughters mentioned above he had two sons,Dandapāni and the Sākiyan Suppabuddha.

See also Suppabuddha.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑJANA:[nt] thuốc nhỏ con mắt --nāṭi [f] ống thuốc đau mắt,hộp đồ trang điểm --vaṇṇa [a] màu thuốc đau mắt,là màu đen
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
añjana:thuốc nhỏ mắt gồm nhiều loại như kālañ-jana,rasañjana,sotañjana,geruka,kapalla
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añjana:"အၪၨန(န)
[အၪၨ+ယု။ အဇၨေတ အေနန။ ဓာန္၊ဋီ၊၃ဝ၆-လည္းၾကည့္။]
(၁) မ်က္စဉ္း၊ မ်က္စိေရာဂါေပ်ာက္ေသာ ေဆး။ (၂) မ်က္စိဆိုးေဆး၊ မ်က္စိကို အလွျပဳျပင္ေသာ ေဆး။ (၃) ၾကမ္းထမ္းေသာ-ခါးေသာ-မ်က္စဉ္းတမ်ိဳး၊ မ်က္လႊာ ၂-ထပ္ ၃-ထပ္မွ်ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ-မ်က္စဉ္းၾကမ္း-မ်က္စဉ္းခါး၊ ထိုမ်က္စဉ္းကို-ေဖာ္စပ္ျခင္း-ေပးျခင္း။ (၄) ခေနာက္စိမ္း၊ မ်က္စဉ္းလုပ္ေသာ ေက်ာက္ညိဳ။ (၅) စိမ္းညိဳေသာ အပြင့္ပြင့္ေသာ ခ်ဳံႏြယ္။ အၪၨန-(၄) -ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añjana:"အၪၨန(ပု၊န)
[အၪၨ+ယု။ အၪၨန+အ]
(၁) ဘိုးေတာ္အၪၨနမင္း။ (၂) ဓနၪၥယမည္ေသာ ေကာရဗ်မင္း၏ အၪၨနမည္ေသာ ဆင္၊ အၪၨနဝဏၰလည္းေခၚသည္။ အၪၨနဝဏၰ-ၾကည့္။ အၪၨနဂိရိသကၤာသ-လည္းၾကည့္။ (၃) အၪၨနမည္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာေစာင့္ဆင္။ (၄) စိမ္းညိဳေရာင္အပြင့္ပြင့္သည့္ ခ်ဳံႏြယ္အရွိမ်ား၍ အၪၨနအမည္ရေသာ ဥယ်ာဉ္။ အၪၨနဝန-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
añjana:အၪၨန(ပ)
အၪၨနဆင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
añjana:အၪၨန(န) (√အၪၨ္+ယု)
မ်က္စဥ္း။ မ်က္စဥ္းညိဳ။ မ်က္စဥ္းခတ္ျခင္း။ မ်က္ေရးကြက္ျခင္း။ လက္ဝဲကန႔္တိုက္ေက်ာက္။ မင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,