Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añjanī:f. 塗藥箱,膏藥壷.
パーリ語辞典 水野弘元著
añjanī:f. 塗薬箱,膏薬壷.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añjanī:añjanī(thī)
အၪၨနီ(ထီ)
[añjana+ī]
[အၪၨန+ဤ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añjanī:[f.] a collyrium box or a brush to apply collyrium with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Añjanī,(f.) [fr. añjana] a box for ointment,a collyrium pot Vin.I,203,204; II,135; IV,168; M.II,65 = Th.1,773. (Page 13)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
añjanī:lọ đựng thuốc nhỏ mắt,có thể được làm bằng nhiều chất liệu,nhưng tỳ khưu không được dùng thứ làm bằng quý kim hay ngà voi,sừng thú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añjanī:"အၪၨနီ(ထီ)
[အၪၨန+ဤ]
မ်က္စဉ္းက်ည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
añjanī:အၪၨနီ(ဣ)
မ်က္စဥ္းက်ည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,