Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añjali:m. [〃] 合掌. ~ṃ paṇāmeti 向~合掌. ~ṃ karoti,~ṃ paggaṇhāti 做合掌(動作). -kamma 合掌業. -kata 已做合掌. -karaṇīya 應被合掌.
パーリ語辞典 水野弘元著
añjali:m. [〃] 合掌. ~ṃ paṇāmeti 合掌を向ける. ~ṃ karoti,~ṃ paggaṇhāti 合掌をなす. -kamma 合掌業. -kata 合掌をなせる. -karaṇīya 合掌さるべき.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
añjali:m. [〃] 合掌. ~ṁ karoti,~ṁ paggaṇhāti合掌をなす.~ṁ paṇāmeti 合掌を向ける. -kamma 合掌業. -kata 合掌した. -karaṇīya 合掌さるべき
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Añjali,【陰】合十。 ~kamma,【中】合十的動作。~karaṇīya,【形】值得合十的。~puṭa,【陽】合掌為了保留東西在內。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Añjali,【陰】合掌(印度致敬禮之一種),合十,叉手(古譯)。añjalikamma,【中】合十的動作。añjalikaraṇīya,【形】值得合十的。añjalipuṭa,【陽】合掌為了保留東西在內。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añjali:añjali(pu)
အၪၨလိ(ပု)
[añja+ali,ṇvādi.196-.ā+jala+i. kaṅkhāyojanā mahāṭīkā katañjalīa 21-22-.]
[အၪၨ+အလိ၊ ဏြာဒိ။၁၉၆-ၾကည့္။အာ+ဇလ+ဣ။ ကခၤါေယာဇနာ မဟာဋီကာ ကတၪၨလီအဖြင့္ ၂၁-၂၂-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añjali:[f.] lifting of the folded hands as a token of reverence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Añjali,[cp. Sk. añjali,fr. añjati1] extending,stretching forth,gesture of lifting up the hands as a token of reverence (cp. E. to “tender” one’s respect),putting the ten fingers together and raising them to the head (VvA.7:dasanakha-samodhāna-samujjalaṁ añjaliṁ paggayha). Only in stock phrases (a.) añjaliṁ paṇāmeti to bend forth the outstretched hands Vin.II,188; D.I,118; Sn.352; Sn.p. 79. (b.) °ṁ paggaṇhāti to perform the a. salutation J.I,54; DhA.IV,212; VvA.7,312 (sirasmiṁ on one’s head); PvA.93. (c.) °ṁ karoti id. PvA.178; cp. katañjali (adj.) with raised hands Sn.1023; J.I,17; PvA.50,and añjalikata id. Pv.II,1220. Cp. pañjali

--kamma respectful salutation,as above A.I,123; II,180; IV,130; Vv 788,8316; DhA.I,32. --karaṇīya (adj.) that is worthy of being thus honoured D.III,5; A.II,34; III,36; IV,13 sq.; It.88. (Page 13)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
añjali:The hollow of the joined hand; a respectful salutation performed by raising the joined hands to the forehead
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑJALI:[f] chấp tay tỏ sự cung kính -kamma [nt] sự chấp tay vái chào -karaṇya [a] đáng tôn kính --puṭa [m] nắm ngón tay lại,cầm vật gì
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añjali:"အၪၨလိ(ပု)
[အၪၨ+အလိ၊ ဏြာဒိ။၁၉၆-ၾကည့္။အာ+ဇလ+ဣ။ ကခၤါေယာဇနာ မဟာဋီကာ ကတၪၨလီအဖြင့္ ၂၁-၂၂-ၾကည့္။]
(၁) လက္အုပ္။ (၂) လက္ခုပ္။ (၃) လက္ဝါး၊ လက္ဝါးျပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
añjali:အၪၨလိ(ပ) (√အၪၨ္+အလိ)
လက္အုပ္။
အၪၨလႎ ပဂၢယွ၊ လက္အုပ္ခ်ီ၍။ အၪၨလႎ ပဏာေမတြာ၊ လက္အုပ္ကို ၫြတ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,