Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññatra:① adv. [añña-tra] 在他處,在別的地方. ② prep. = ṭhapetvā (採取 abl. instr. ) 除了~(之外),~以外. kiṃ karaṇīyaṃ aññatra dhammacariyāya 除了法行(之外),什麼是應該(被)做的呢.
パーリ語辞典 水野弘元著
aññatra:① adv. [añña-tra] 他処で. ② prep. = ṭhapetvā (abl. instr. をとる) 除いては,以外では. kiṃ karaṇīyaṃ aññatra dhammacariyāya 法行を除いては何がなさるべきであるか.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aññatra:① adv. [añña-tra] 他処で.-yoga异瑜伽. ② prep. = ṭhapetvā (abl. instr. をとる) 除いては,以外では. kiṁ karaṇīyaṁ aññatra dhammacariyāya 法行を除いては何がなさるべきであるか
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aññatra:aññatra(bya)
အညၾတ(ဗ်)
[añña+tra]
[အည+ၾတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aññatra:aññatra(bya)
အညၾတ(ဗ်)
[añña+tra]
[အည+ၾတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññatra:[adv.] elsewhere; somewhere else.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aññatra,(adv.) [anya + tra,see also aññattha] elsewhere,somewhere else J.V,252; Pv IV.162. In compn. also = añña°,e. g. aññatra-yoga (adj.) following another discipline D.I,187; M.I,487. -- As prep. c. Abl. (and Instr.) but,besides,except,e. g. a. iminā tapo- pakkamena D.I,168; kiṁ karaṇīyaṁ a. dhammacariyāya S.I,101; ko nu aññatram-ariyehi who else but the Nobles Sn.886 (= ṭhapetvā saññā-mattena SnA 555). --kiṁ aññatra what but,i. e. what else is the cause but,or:this is due to; but for D.I,90 (vusitavā-mānī k. a. avusitattā); S.I,29 (k. k. a. adassanā except from blindness); Sn.206 (id.). (Page 14)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aññatra:trừ khi là,ngoại trừ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aññatra:"အညၾတ(ဗ်)
[အည+ၾတ]
(က) အျခား-တစ္ပါးေသာ အရပ္၌။ (ခ) အျခား-တပါး-ျဖင့္၊ အျခား-တပါး-အေၾကာင္းျဖင့္၊ အျခား-တပါး-ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aññatra:"အညၾတ(ဗ်)
[အည+ၾတ]
ၾကဉ္ဖယ္၍၊ ထား၍၊ ကင္း၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aññatra:အညၾတ(နိ)
အျခားအရပ္၌။ ၾကဥ္၍။ ထား၍။
အညေၾတဝ စ ရတၱိေဘာဇနံ ဘုၪၨာမိ၊ ညဥ့္စာစားျခင္းကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ ဘုဥ္းေပး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,