Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aññatitthiya:外道,外学,异学.-paribbājaka外道出家者.-pubbakathā旧外道说.-bhāṇa-vāra外道诵品
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aññatitthiya,【陽】外教徒。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aññatitthiya,【陽】外教徒,外道,異學。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aññatitthiya:aññatitthiya(pu)
အညတိတၳိယ(ပု)
[añña+tittha+iya]
[အည+တိတၳ+ဣယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññatitthiya:[m.] an adherent of another faith.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑÑATITTHIYA:[m] người vào,theo một tín ngưỡng khác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aññatitthiya:"အညတိတၳိယ(ပု)
[အည+တိတၳ+ဣယ]
အျခားတပါးအယူရွိေသာ။ ဤသာသနာေတာ္မွ အျခားတပါးေသာ အယူရွိေသာ။ အသိအျမင္,အသြင္အျပင္,အျပဳအမူ,အက်င့္အၾကံ,အေနအထိုင္အားျဖင့္ တမ်ိဳးတပါး ျခားနားေသာ အယူရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aññatitthiya:အည-တိတၳိယ(ပ)
သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိေသာ တိတၳိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,