Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññathā:adv. [añña-thā] 以(用)別的方法,相異(不同)地. -cariya 異修行. -tta 變異,異心. -bhāva 相異(不同)的存在,其他的狀態,變化,變異.
パーリ語辞典 水野弘元著
aññathā:adv. [añña-thā] 他の方法で,異なって. -cariya 異修行. -tta 変異,異心. -bhāva 異なった存在,他の状態,変化,変異.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aññathā,【副】另外,別樣。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aññathā,【副】另外,別樣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aññathā:aññathā(bya)
အညထာ(ဗ်)
[añña+thā]
[အည+ထာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññathā:[adv.] otherwise; in a different way.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aññathā,(adv.) [añña + thā] in a different manner,otherwise,differently S.I,24; Sn.588,757; DhsA.163; PvA.125,133. anaññathā without mistake Vv 4418anaññatha (nt.) certainty,truth Ps.II,104 (= tatha).

--bhāva (1) a different existence A.II,10; It.9 = 94; Sn.729,740,752; (2) a state of difference; i. e. change,alteration,unstableness D.I,36; S.II,274; III,8,16,42; Vbh.379. --bhāvin based on difference S.III,225 sq.; IV,23 sq.,66 sq.; an° free from difference Vin.I,36. (Page 14)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
aññathā:In another way,differently,otherwise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑÑATHĀ:[ad] nếu không,trong một cách khác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aññathā:thành cách khác,theo thế khác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aññathā:"အညထာ(ဗ်)
[အည+ထာ]
အျခား-တပါး-အားျဖင့္။ အျခား-တပါး-ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aññathā:အညထာ(နိ)
တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္။ တစ္ပါးေသာ အျပားအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,