Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añña:a. pron. [Sk. anya] 他的,其他的,異的,別的,另外的. aññe m. pl. nom. acc. 其他的人們(每個人). aññena aññaṃ 成為相異,矛盾. aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ 命身相異(命異身異). anañña 不成為其他,(即是)自身. -tiṭṭhiya 異學,外道. -diṭṭhika 異見者,他見者. -vādaka 異說者. -sita 已依止(其)他.
パーリ語辞典 水野弘元著
añña:a. pron. [Sk. anya] 他の,異なる,余他の. aññe m. pl. nom. acc. 他の人々. aññena aññaṃ 相異なって,矛盾して. aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ 命と身は相異なる. anañña 余ならず,それ自身. -tiṭṭhiya 異学,外道. -diṭṭhika 異見者,他見者. -vādaka 異説者. -sita 他に依止せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Añña,【陰】完美的知識,阿羅漢聖位。(p6)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Añña,【形】 其他的,另外的,別的。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Añña,(sk. anya),【形】其他的,另外的,別的。aññena,adj. 另一處的、其他的、不同的,sg. Inst. =› adv. 。aññena … aññena 到處(這邊那邊)。aññaṁ jīvaṁ aññaṁ sarīraṁ(命與身相異)。ānyatra
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
añña: 智、洞察力、證智、究竟智
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añña:añña(ti)
အည(တိ)
[ana+ya. (anya-saṃ)]
[အန+ယ။ (အႏ်-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añña:añña(ti)
အည(တိ)
[ā+ñā+a]
[အာ+ဉာ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
añña:añña(ti)
အည(တိ)
[nā+ñā+a]
[နာ+ဉာ+အ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
añña:'other',being of the opposite category.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
añña,(adj.) other; another; else. aññā (f.) perfect knowledge; arahantship.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Añña,(pron.) [Vedic anya,with compar. suff. ya; Goth. anpar; Ohg. andar; formation with n analagous to those with l in Gr. a)λlos (a)λjos),Lat. alius (cp. alter),Goth. aljis Ags. elles = E. else. From demonstr. base *eno,see na1 and cp. a3] another etc. -- A. By itself:1. other,not the same,different,another,somebody else (opp. oneself) Vin.III,144 (aññena,scil. maggena,gacchati to take a different route); Sn.459,789,904; Dh.158 (opp. attānaṁ),165; J.I,151 (opp. attano); II,333 (aññaṁ vyākaroti give a diff. answer). -- 2. another one,a second; nt. else,further Sn.1052 (= uttariṁ nt. Nd2 17); else J.I,294. aññaṁ kiñci (indef.) anything else J.I,151. yo añño every other,whoever else J.I,256. -- 3. aññe (pl.) (the) others,the rest Sn.189,663,911; Dh.43,252,355; J.I,254. -- B. del. in correlation:1. copulative. añña . . añña the one . . the other (. . the third etc.); this,that & the other; some . . some Vin.I,15; Miln.40; etc. ‹-› 2. reciprocative añño aññaṁ aññamaññaṁ aññoññaṁ one another,each other,mutually,reciprocally (in ordinary construction & declension of a noun or adj. in sg.; cp. Gr. a)llήlwn,allήlous in pl.). (a.) añño aññaṁ Dh.165. (b.) aññamañña (cp. BSk. añyamañya M Vastu II,436),as pron.:n’ālaṁ aññamaññassa sukhāya vā dukkhāya vā D.I,56 = S III 211. n’aññamaññassa dukkhaṁ iccheyya do not wish evil to each other Sn.148. daṇḍehi aññamaññaṁ upakkamanti (approach each other) M.I,86 = Nd2 199. °ṁ agāravo viharati A.III,247. dve janā °ṁ ghātayiṁsu (slew each other) J.I,254. aññamaññaṁ hasanti J.V,111; °ṁ musale hantvā J.V,267. °ṁ daṇḍâbhigāṭena PvA.58; or adj.:aññamaññaṁ veraṁ bandhiṁsu (established mutual enmity) J.II,353; °ṁ piyasaṁvāsaṁ vasiṁsu J.II,153; aññamaññaṁ accayaṁ desetvā (their mutual mistake) DhA.I,57; or adv. dve pi aññamaññaṁ paṭibaddha citta ahesuṁ (in love with each other) J.III,188; or °-:aññamañña-paccaya mutually dependent,interrelated Ps.II,49,58. ‹-› (c.) aññoñña (°-) J.V,251 (°nissita); Dāvs.V,45 (°bhinna). -- 3. disjunctive añña . . añña one . . the other,this one . . . that one,different,different from aññaṁ jīvaṁ . . aññaṁ sarīraṁ one is the soul . . the other is the body,i. e. the soul is different from the body D.I,157; M.I,430; A.V,193; aññā va saññā bhavissati añño attā D.I,187. Thus also in phrase aññena aññaṁ opposite,the contrary,differently,contradictory (lit. other from that which is other) Vin.II,85 (paṭicarati make counter-charges); D.I,57 (vyākāsi gave the opposite or contradictory reply); Miln.171 (aññaṁ kayiramānaṁ aññena sambharati). ‹-› anañña (1) not another,i. e. the same,self-same,identical M.I,256 (= ayaṁ). -- (2) not anotber,i. e. alone,by oneself,oneself only Sn.65 (°posin; opp. paraṁ) = Nd 4,cp. Nd2 36. -- (3) not another,i. e. no more,only,alone Sn.p. 106 (dve va gatiyo bhavanti anaññā:and no other or no more,only two). See also under cpds.

--ādisa different J.VI,212,°tā difference PvA.243. --khantika acquiescing in diff. views,following another faith (see khantika) D.I,187; M.I,487. --titthiya an adherent of another sect,a non-Buddhist.; D.III,115; M.I,494,512; P II,21,32 sq.,119; III,116 sq.; IV,51,228; V,6,27 sq.; A.I,65,240; II,176; IV,35 sq.; Vin.I,60; J.I,93; II,415. --diṭṭhika having diff. views (combd. with añña-khantika) D.I,187; M.I,487. --neyya (an°) not to be guided by somebody else,i. e. independent in one’s views,having attained the right knowledge by oneself (opp. para°) Sn.55,213,364. --mano (an°) (adj.) not setting one’s heart upon others Vv 115 (see VvA.58). --vāda holding other views,an° (adj.) Dpvs.IV,24. --vādaka one who gives a diff. account of things,one who distorts a matter,a prevaricator Vin.IV,36. --vihita being occupied with something else,distracted,absent-minded Vin.IV,269; DhA.III,352,381; °tā distraction,absentmindedness DhA.I,181. --saraṇa (an°) not betaking oneself to others for refuge,i. e. of independent,sure knowledge S.III,42 =.V,154. --sita dependent or relying on others Sn.825. (Page 13)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑÑA:[f] hiểu biết hoàn toàn,bậc a-la-hán
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑÑA:[a] cái khác,vật khác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añña:"အည(တိ)
[နာ+ဉာ+အ]
(က) မသိေသာ၊ သူ၊ (လူမိုက္)။ (ထီ) (ခ) မသိျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añña:"အည(တိ)
[အာ+ဉာ+အ]
သိေသာ၊ သူ။ ေသာတာပတၱိမဂ္သည္ သိအပ္ေသာ အပိုင္းအျခားကို မလြန္မူ၍ သိတတ္ေသာ၊ သူ။ အညိႁႏၵိယ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
añña:"အည(တိ)
[အန+ယ။ (အႏ်-သံ)]
(၁) အျခားတစ္ပါးေသာ၊ သူ၊ အရာ။ (၂) အခ်ိဳ႕ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
añña:အည(ပ)
တစ္ပါးေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
añña:အည(တိ)
တစ္ပါးေသာ။ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ။ မဟုတ္မမွန္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,