Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aññātāvī,aññātu,【陽】知道的人,有見識的人。 aññātukāma,【形】 想知道的。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aññātāvī,aññātu,【陽】知道的人,有見識的人。aññātukāma,【形】想知道的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aññātāvī:aññātāvī(ti)
အညာတာဝီ(တိ)
[ā+ñā+tāvī]
[အာ+ဉာ+တာဝီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññātāvī:[m.] one who knows or has insight.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑÑĀTĀVĪ:aññāṭu [m] người thông hiểu,hay thấu rõ aññāṭukāma [a] muốn hiểu biết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aññātāvī:"အညာတာဝီ(တိ)
[အာ+ဉာ+တာဝီ]
ေသာတာပတၱိမဂ္သိအပ္ေသာ အပိုင္းအျခားကို မလြန္မူ၍ သစၥာ ၄-ပါးတရားတို႔ကို သိၿပီးေသာ- ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ သမၸယုတ္ရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aññātāvī:အညာတာဝီ(တိ) (အာ√ဉာ+တာဝီ)
သစၥာတရားေလးပါးကို သိေသာ (ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,