Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ṭhitikā,【陰】 一張輪流分配名單裏剛好分配到而停止(名字)的地方。(p140)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ṭhitikā,【陰】一張輪流分配名單裏剛好分配到而停止(名字)的地方。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ṭhitikā: ṭhitikā(thī)
ဌိတိကာ(ထီ)
[ṭhiti+ka+ā]
[ဌိတိ+က+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ṭhitikā,(f.) place in a list at which the distribution of lots was stopped.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ṬHITIKĀ:[f] tên một nơi danh sách được phân phối,từng phần đã ngưng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ṭhitikā:ဌိတိကာ(ထီ)
[ဌိတိ+က+အာ]
တည္ေနရာ အစဉ္၊ ေထရ္စဉ္,ဝါစဉ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ṭhitikā:ဌိတိကာ (ဣ)
ေထရ္စဥ္။ ဝါစဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,