Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ṭhitatta,(ṭhita + atta),【形】 自我控制的,克己的,自制的。(p139)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ṭhitatta,(ṭhita+atta),【形】自我控制的,克己的,自制的(standing,being placed; being appointed to,appointment)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ṭhitatta: ṭhitatta(na)
ဌိတတၱ(န)
[ṭhita+tta]
[ဌိတ+တၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ṭhitatta: ṭhitatta(ti)
ဌိတတၱ(တိ)
[ṭhita+atta]
[ဌိတ+အတၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ṭhitatta:[nt.] the fact of standing.(ṭhita + atta) (adj.) self-controlled.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ṭhitatta,(nt.) standing,being placed; being appointed to,appointment J.I,124.(Page 290)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ṬHITATTA:(ṭhita+atta) [a] tự kiểm thảo,tự chế ngự,thu thúc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
Ṭhitatta:người trụ lai,dừng lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ṭhitatta:ဌိတတၱ(တိ)
[ဌိတ+အတၱ]
(၁) တည္တံ့-ခိုင္ခံ့-ေသာစိတ္ရွိေသာ၊ တည္ၿငိမ္-တည္ၾကည္-ေသာစိတ္ရွိေသာ၊ သူ။ (၂) (က) တည္ျခင္း သေဘာရွိေသာ၊ တည္ေနျခင္းသေဘာရွိေသာ၊ သူ။ (ခ) တည္တံ့-ခိုင္ခံ့-ျခင္း-သေဘာရွိေသာ၊ တည္ၿငိမ္-တည္ၾကည္-ျခင္းသေဘာရွိေသာ၊ သူ။ (ဂ) တည္တံ့-ခိုင္ျမဲ-ျခင္းသေဘာရွိေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ṭhitatta:ဌိတတၱ(န)
[ဌိတ+တၱ]
(က) တည္သည္၏ အျဖစ္၊ တည္ေနသည္၏အျဖစ္။ (ခ) တည္တံ့-ခိုင္ခံ့-သည္၏အျဖစ္၊ တည္ၿငိမ္-တည္ၾကည္-သည္၏အျဖစ္။ (ဂ) ျဖစ္တည္-သည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ṭhitatta:ဌိတတၱ (တိ) (ဌိတ+အတၱ)
တည္ေသာ သေဘာ ရွိသည္။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,