Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ḍāka:m.n.野菜,菜.-rasa 菜汁.
パーリ語辞典 水野弘元著
ḍāka:m.n.野菜,菜.- rasa 菜汁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ḍāka,【陽、中】 食用藥草。(p140)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ḍāka,(Sk.sāka (nt.) on w›ḍ cp.Sk.sākinī› dākinī),【陽】【中】蔬菜,食用藥草(vegetable,eatable herbs)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ḍāka:ḍāka(pu)
ဍာက(ပု)
[ḍaṃsa+ṇvu.ḍaṃsa khādane,ṇvu,salopo.,ṭī.459.ḍi+ṇvu.ḍeti pavisati bhattamanenāti ḍāko,sūpūpakaraṇabhūtaṃ yaṃkiñci pattādikaṃ.sūci,219.ḍa+āka.ḍassa sivassa āhāro ḍāko.vi,pi,.]
[ဍံသ+ဏြဳ။ ဍံသ ခါဒေန၊ ဏြဳ၊ သေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅၉။ ဍိ+ဏြဳ။ ေဍတိ ပဝိသတိ ဘတၱမေနနာတိ ဍာေကာ၊ သူပူပကရဏဘူတံ ယံကိၪၥိ ပတၱာဒိကံ။ သူစိ၊၂၁၉။ဍ+အာက။ ဍႆ သိဝႆ အာဟာေရာ ဍာေကာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ḍāka,(m.nt.) [Sk.sāka (nt.) on ś›ḍ cp.Sk.sākinī› dākinī] green food,eatable herbs,vegetable Vin.I,246 (°rasa),248; Th.2,1; Vv 206 (v.l.sāka); VvA.99 (=taṇḍuleyyakādi-sākavyañjana).(Page 291)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
Ḍāka:rau cải nói chung,còn tươi hay đã được nấu chín
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ḍāka:ဍာက(ပု)
[ဍံသ+ဏြဳ။ ဍံသ ခါဒေန၊ ဏြဳ၊ သေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅၉။ ဍိ+ဏြဳ။ ေဍတိ ပဝိသတိ ဘတၱမေနနာတိ ဍာေကာ၊ သူပူပကရဏဘူတံ ယံကိၪၥိ ပတၱာဒိကံ။ သူစိ၊၂၁၉။ဍ+အာက။ ဍႆ သိဝႆ အာဟာေရာ ဍာေကာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။]
(၁) ဟင္းရြက္။ (၂) ဟင္းရြက္ဟင္း၊ ဟင္းရြက္မ်ိဳးသစ္ပင္။ (၃) ဟင္းရြက္ပင္၊ ဟင္းရြက္မ်ိဳးသစ္ပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ḍāka:ဍာက (ပ၊န)
ဟင္းရြက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,