Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āyu:n.[Sk.āyus] 壽,壽命.(sg.) instr.āyunā; gen.āyuno; (pl.) gen.āyusaṃ.-pamāṇa 壽量.-bbeda 醫書,醫學.-saṅkhāra 壽行.
パーリ語辞典 水野弘元著
āyu:n.[Sk.āyus] 寿,寿命.(sg.) instr.āyunā; gen.āyuno; (pl.) gen.āyusaṃ.-pamāṇa 寿量.-bbeda 医書,医学.-saṅkhāra 寿行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyu,【中】 年齡,壽命。 ~ka,【形】 有…的年齡。 ~kappa,【陽】 生命期。 ~kkhaya,【陽】 壽終。 ~saṅkhaya,【陽】 善終。 ~saṅkhāra,【陽】生命的法則,壽命的長度。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyu,(āyus),【中】年齡,壽命,壽量。單.主.āyu﹑āyuṁ;復.主āyū﹑āyūni;單.呼.āyu﹑āyuṁ;復.呼āyū﹑āyūni;單.賓.āyu﹑āyuṁ;復.賓.āyū﹑āyūni;單.具.﹑離.āyusā﹑āyunā;復.具.﹑離.āyūbhi﹑āyūhi;單.與.﹑屬.āyussa﹑āyuno;復.與.﹑屬.āyūnaṁ﹑āyusaṁ;單.處āyusi﹑āyuni;復.處.āyusu。āyuka,【形】有…的年齡。āyukappa,【陽】生命期。āyukkhaya,【陽】壽終。āyusaṅkhaya,【陽】善終。āyusaṅkhāra (āyu壽 +saṁkhāra一起作),【陽】生命的法則,壽命的長度。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyu:āyu(pu,na)
အာယု(ပု၊န)
«(1) aya+ṇu.ṇvādi.1.(2) i+ṇu.rū.nhā-4va4.,ṭī.155.(3) ā+yu+ṇu.nīti,dhā.138.apa,ṭṭha,2.134.āyusaddo puṃnapuṃsakaliṅgodaṭṭhabbo.nīti,pada.3va8»
[(၁) အယ+ဏု။ ဏြာဒိ။၁။ (၂) ဣ+ဏု။ ႐ူ။ႏွာ-၄ဝ၄။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ (၃) အာ+ယု+ဏု။ နီတိ၊ ဓာ။၁၃၈။ အပ၊ ႒၊၂။၁၃၄။ အာယုသေဒၵါ ပုံနပုံသကလိေဂၤါဒ႒ေဗၺာ။ နီတိ၊ ပဒ။၃ဝ၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyu:[nt.] age.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyu,(nt.) [Vedic āyus; Av.āyu,gradation form of same root as Gr.ai]w/n “aeon",ai]έn always; Lat.aevum,Goth.aiws.Ohg.ēwa,io always; Ger.ewig eternal; Ags.āē eternity,ā always (cp.ever and aye)] life,vitality,duration of life,longevity D.III,68,69,73,77; S.III,143 (usmā ca); IV,294; A.I,155; II,63,66 (addh°); III,47; IV,76,139; Sn.694,1019; It.89; J.I,197 (dīgh°); Vv 555 (cp.VvA.247 with its definition of divine life as comprising 30 600 000 years); Vism.229 (length of man’s āyu = 100 years); Dhs.19,82,295,644,716; Sdhp.234,239,258.-- Long or divine life,dibbaṁ āyu is one of the 10 attributes of ādhipateyya or majesty (see ṭhāna),thus at Vin.I,294; D.III,146; S.IV,275 sq.; A.I,115; III,33; IV,242,396; Pv.II,959 (= jīvitaṁ PvA.136).

--ūhā see āyūhā.--kappa duration of life Miln.141; DhA.I,250.--khaya decay of life (cp.jīvita-kkhaya) D.I,17 (cp.DA.I,110); III,29.--pamāṇa span or measure of life time D.II,3; A.I,213,267; II,126 sq.; IV,138,252 sq.,261; V,172; Pug.16; Vbh.422 sq.; SnA 476.--pariyanta end of life It.99; Vism.422.--saṅkhaya exhaustion of life or lifetime Dpvs.V,102.--saṅkhāra (usually pl.°ā) constituent of life,conditions or properties resulting in life,vital principle D.II,106; M.I,295 sq.; S.II,266; A.IV,311 sq.; Ud.64; J.IV,215; Miln.285; Vism.292; DhA.I,129; PvA.210.Cp.BSk.āyuḥ-saṁskāra Divy 203.(Page 106)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āyu:Life
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYU:[nt] tuổi thọ --ka [a] có tuổi đến --kappa [m] tuổi của một thời gian hay thời kỳ --kkhaya [m] hết tuổi thọ,giảm lần tuổi thọ --saṅkkhaya [m] làm cạn hết tuổi thọ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āyu:tuổi thọ,thọ mạng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyu:အာယု(ပု၊န)
[(၁) အယ+ဏု။ ဏြာဒိ။၁။ (၂) ဣ+ဏု။ ႐ူ။ႏွာ-၄ဝ၄။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ (၃) အာ+ယု+ဏု။ နီတိ၊ ဓာ။၁၃၈။ အပ၊ ႒၊၂။၁၃၄။ အာယုသေဒၵါ ပုံနပုံသကလိေဂၤါဒ႒ေဗၺာ။ နီတိ၊ ပဒ။၃ဝ၈]
(က) အသက္၊ ဇီဝိတိေႁႏၵ။ (ခ) သက္တမ္း၊ အသက္အပိုင္းအျခား၊ ဝိပါက္ခႏၶာအစဉ္၏တည္ရာ လြန္ကဲေသာ ကာလအပိုင္းအျခား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyu:အာယု (န)
အသက္။ အသက္ရွည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,