Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āyoga:m.[〃cf.āyutta] 努力,精勤,研究; 軛,紐.
パーリ語辞典 水野弘元著
āyoga:m.[〃cf.āyutta] 努力,精勤,研究; 軛,紐.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyoga,【陽】 1.熱愛。 2.努力。 3.繃帶。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyoga,【陽】1.熱愛。2.努力。3.繃帶。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyoga:āyoga(pu)
အာေယာဂ(ပု)
«ā+yuja+ṇa»
[အာ+ယုဇ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyoga:[m.] 1.devotion to; 2.exertion; 3.bandage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyoga,[Sk.āyoga,of ā + yuj; cp.āyutta] -- 1.binding,bandage Vin.II,135; Vv 3341; VvA.142 (°paṭṭa).-- 2.yoke Dhs.1061 (avijj°),1162.-- 3.ornament,decoration Nd1 226; J.III,447 (°vatta,for v.l.°vanta?).-- 4.occupation,devotion to,pursuit,exertion D.I,187; Dh.185 (= payoga-karaṇa DhA.III,238).-- 5.(t.t.) obligation,guarantee(?) SnA 179.-- Cp.sam°.(Page 106)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYOGA:[m] sự chân thành,gắng sức,sự băng bó,cột lại
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āyoga:tọa cụ làm từ nhiều lớp vải xếp chồng nhau tỳ khưu vô bệnh không được dùng loại tọa cụ này và tỳ khưu cũng không được dùng tăng già lê để lót ngồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyoga:အာေယာဂ(ပု)
[အာ+ယုဇ+ဏ]
(၁) ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ အဖန္ဖန္-လြန္ကဲစြာ-ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။ (၂) အာေယာဂပဋ္။ (အာေယာဂပ႗-ၾကည့္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyoga:အာ-ေယာဂ (ပ) (အာ√ယုဇ္+ဏ)
ယွဥ္ျခင္း။ ဖြဲ႕ျခင္း။ ထမ္းပိုး။ တန္ဆာ။ အားထုတ္ျခင္း။ လံု႔လျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,