Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āyati:f.[〃] 延長,長度(指時間),未來,將來.acc.āyatiṃ adv.(在)未來.
パーリ語辞典 水野弘元著
āyati:f.[〃] 延長,長さ,未来,将来.acc.āyatiṃ adv.未来に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyati,【陰】 未來。 ~ka,【形】 未來的。(p54)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyati,【陰】未來。āyatika,【形】未來的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyati:āyati(thī)
အာယတိ(ထီ)
«ā+i+ti.āgamissatīti āyati,āpubbo i gatimhi.,ṭī.85-6.ā+ya+a+ti.vi,pi,.nihu kra.āyatīti nipātopyatthi.sūci.rū.nhā-134-»
[အာ+ဣ+တိ။ အာဂမိႆတီတိ အာယတိ၊ အာပုေဗၺာ ဣ ဂတိမွိ။ ဓာန္၊ဋီ။၈၅-၆။ အာ+ယ+အ+တိ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ နိပါတ္ပုဒ္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ အာယတီတိ နိပါေတာပ်တၳိ။ သူစိ။ ႐ူ။ႏွာ-၁၃၄-လည္းၾကည့္]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyati:[f.] the future.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyati,(f.) [fr.ā + yam,cp.Sk.āyati] “stretching forth",extension,length (of time),future.Only (?) in Acc.āyatiṁ (adv.) in future Vin.II,89,185; III,3; Sn.49; It.115 (T.reads āyati but cp.p.94 where T.āyatiṁ,v.l.āyati); J.I,89; V,431; DA.I,236.(Page 105)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āyati:Futurity,the future; length; majesty
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYATI:[f] tương lai --ka [a] thuộc về tương lai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyati:အာယတိ(ထီ)
[အာ+ဣ+တိ။ အာဂမိႆတီတိ အာယတိ၊ အာပုေဗၺာ ဣ ဂတိမွိ။ ဓာန္၊ဋီ။၈၅-၆။ အာ+ယ+အ+တိ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ နိပါတ္ပုဒ္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ အာယတီတိ နိပါေတာပ်တၳိ။ သူစိ။ ႐ူ။ႏွာ-၁၃၄-လည္းၾကည့္]
(၁) အနာဂတ္-ေနာင္-ကာလ၊ ေနာက္အခါ။ (၂) ရွည္လ်ားသည္၏အျဖစ္၊ အရွည္အလ်ား။ (၃) အစြမ္းတန္ခိုး။ (၄) ေစာင့္စည္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyati:အာ-ယတိ (ဣ) (အာ√ယမ္+တိ)
အရွည္အလ်ား။ ဆန္႔ျခင္း။ ခ်ဲ႕ျခင္း။ ေနာင္အခါ။ တန္ခိုး။
အာယတႎ အႏုပၸါဒဓေမၼာ၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,