Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyasmantu,【形】 莊嚴的,值得尊敬的。(p54)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyasmantu,【形】莊嚴的,值得尊敬的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyasmantu:āyasmantu(ti)
အာယသၼႏၲဳ(တိ)
«āyu+mantu.u- asapru.ka.5,371.nīti,sutta.797.(āyu saṃ)»
[အာယု+မႏၲဳ။ ဥ-ကို အသျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၊၃၇၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၉၇။ (အာယုပၸတ္ သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyasmantu:[adj.] venerable.(lit.having a long life).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYASMANTU:[a] đáng kính; [m] đại đức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyasmantu:အာယသၼႏၲဳ(တိ)
[အာယု+မႏၲဳ။ ဥ-ကို အသျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၊၃၇၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၉၇။ (အာယုပၸတ္ သံ)]
ရွည္ေသာ အသက္ရွိေသာ၊ အသက္ရွည္ေသာ၊ သူ။ သက္ေတာ္ရွည္ေသာ အရွင္၊ အရွင္ျမတ္။ (ခ်စ္ခင္စြာ-႐ိုေသေလးစားစြာ-ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းေသာ သဒၵါ)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,