Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āyūhati:[ā-y-ūhati<vah] 努力,刻苦勤勉(精勤),遂行(執行,完成,貫徹).pp.āyūhita.cf.āyūhaka 熱心的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āyūhati:[ā-y-ūhati<vah] 努力す,はげむ,遂行す.pp.āyūhita.cf.āyūhaka 熱心な.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyūhati,(ā + yūh + a),1.努力。 2.累積。 3.遊泳。 āyūbi,【過】。 āyūbita,【過分】。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyūhati,(ā+yūh+a)(ā + y + ūhati with euphonic y,fr.Vedic ūhati,ūh1,a gradation of vah),lit.to push on or forward,aim at,go for,1.努力(to endeavour,strain,exert oneself)。2.累積(to be keen on (w.Acc.),to cultivate,pursue,do) (= karoti); (kammaṁ ūyūhitvā),(kammaṁ āyūhi).。3.遊泳。āyūhi,【過】。āyūhita,【過分】。anāyūhaṁ,【現分】努力(unstriving (= viriyaṁ karoti)),(= vāyamati).
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyūhati:āyūhati(kri)
အာယူဟတိ(ႀကိ)
«ā+uīha+a+ti»
[အာ+ဦဟ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyūhati:[ā + yūh + a] 1.strives; 2.accumulates; 3.swims.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyūhati,[ā + y + ūhati with euphonic y,fr.Vedic ūhati,ūh1,a gradation of vah (see etym.under vahati).Kern’s etym.on Toev.99 = āyodhati is to be doubted,more acceptable is Morris’expln. at J.P.T.S.1885,58 sq.,although contradictory in part.] lit.to push on or forward,aim at,go for,i.e.(1) to endeavour,strain,exert oneself S.I,1 (ppr.anāyūhaṁ unstriving),48; J.VI,35 (= viriyaṁ karoti C.),283 (= vāyamati C.).-- (2) to be keen on (w.Acc.),to cultivate,pursue,do Sn.210 (= karoti SnA 258); Miln.108 (kammaṁ ūyūhitvā),214 (kammaṁ āyūhi),326 (maggaṁ).-- pp.āyūhita (q.v.).(Page 106)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYŪHATI:(ā+yūh+a) cố gắng,tích trữ [aor] --āyūhi [pp] āyūhiṭa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyūhati:အာယူဟတိ(ႀကိ)
[အာ+ဦဟ+အ+တိ]
(က) အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏။ (ခ) ေပါင္းစုမႈကို ျပဳ၏၊ ေပါင္းစု-ျပဳျပင္စီရင္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyūhati:အာ-ယူဟတိ (အာ√ဦဟ္)
လံု႔လျပဳ၏။ အားထုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,