Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āyāti:[ā-yāti<yā] 來,來這裡,走近,靠(接)近.pr.1pl.āyāma = ehi yāma,gacchāma (餵)(我們)走吧(Let's go).pp.āyāta.
パーリ語辞典 水野弘元著
āyāti:[ā-yāti<yā] 来る,近づく.pr.1pl.āyāma =ehi yāma,gacchāma いざ行こう.pp.āyāta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyāti,(a + yā + a),來,接近。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyāti,(ā+yā去+a),來,接近。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyāti:āyāti(kri)
အာယာတိ(ႀကိ)
«ā+yā+a+ti»
[အာ+ယာ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyāti,(ā + yā + a),comes; approaches.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyāti,[ā + yāti of ] to come on or here,to come near,approach,get into S.I,240; Sn.669; Sn.p.116 (= gacchati SnA 463); J.IV,410; pv II.1212 (= āgacchati PvA.158); DhA.I,93 (imper.āyāma let us go).-- pp.āyāta.(Page 106)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āyāti:To go; to approach,to return
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYĀTI:(ā+yā+a) đến,lại gần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyāti:အာယာတိ(ႀကိ)
[အာ+ယာ+အ+တိ]
(၁) (က) လာ၏။ ေရာက္လာ၏။ (ခ) လိုက္ပါ၏။ (၂) သြား၏။ (၃) ျဖစ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyāti:အာ-ယာတိ (အာ√ယာ)
ေရာက္လာ၏။
အာယာမ၊ လာသြားၾကကုန္အံ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,