Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyāsa,【陽】 麻煩,悲傷。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyāsa,【陽】麻煩,愁(trouble,sorrow)。anāyāsa,【形】祥和,無悲傷(peaceful,free from trouble)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyāsa:āyāsa(pu)
အာယာသ(ပု)
«ā+yasa+ṇa»
[အာ+ယသ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyāsa,(m.),trouble; sorrow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyāsa,[cp.Sk.āyāsa,etym.?] trouble,sorrow,only neg.an° (adj.) peaceful,free from trouble A.IV,98; Th.1,1008.(Page 106)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYĀSA:[m] sự buồn phiền,sầu muộn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āyāsa:thái độ ai bi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyāsa:အာယာသ(ပု)
[အာ+ယသ+ဏ]
ပင္ပန္းျခင္း၊ စိတ္၏ပင္ပန္းျခင္း။ ဥပါယာသ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyāsa:အာ-ယာသ (ပ) (အာ√ယသ္+ဏ)
ကိုယ္စိတ္၏ ပင္ပန္းျခင္း။ ၿငိဳျငင္ပင္ပန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,