Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āyāma:① m.[<āyamati] 廣闊,長度.abl.āyāmato; instr.āyāmena 在長度上.② āyāti 的 pr.1pl.
パーリ語辞典 水野弘元著
āyāma:①m.[<āyamati] 広がり,長さ.abl.āyāmato; instr.āyāmena 長さは.②āyāti の pr.1pl.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyāma,【陽】 長度。 【形】 (在【合】中) 有…的長度。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyāma,【陽】長度。【形】(在【合】中) 有…的長度。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyāma:āyāma(kri)
အာယာမ(ႀကိ)
«ā+yā+a+ma»
[အာ+ယာ+အ+မ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyāma:āyāma(pu)
အာယာမ(ပု)
«(1)ā+yamu+ṇa.(2) ā+yā+a+ma.āpubbo yamu uparame,ṇo.ābhuso yāti gacchatītivā āyāmo,yā gatipāpuṇesu,mo.,ṭī,295»
[(၁)အာ+ယမု+ဏ။ (၂) အာ+ယာ+အ+မ။ အာပုေဗၺာ ယမု ဥပရေမ၊ ေဏာ။ အာဘုေသာ ယာတိ ဂစၧတီတိဝါ အာယာေမာ၊ ယာ ဂတိပါပုေဏသု၊ ေမာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊၂၉၅]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyāma:[m.] length.(adj.) (in cpds.) having the length of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyāma,[fr.ā + yam,see āyamati] -- 1.(lit.) stretching,stretching out,extension Vin.I,349 = J.III,488 (mukh°).‹-› 2.(appl.) usually as linear measure:extension,length (often combd. with and contrasted to vitthāra breadth or width & ubbedha height),as n.(esp.in Abl.āyāmato & Instr.āyāmena in length) or as adj.(-°):J.I,7,49 (°ato tīṇi yojanasatāni,vitthārato aḍḍhatiyāni); III,389; Miln.17 (ratanaṁ soḷasahatthaṁ āyāmena aṭṭhahatthaṁ vitthārena),282 (ratanaṁ catuhatth’āyāmaṁ); Vism.205 (+ vitth°); Khb 133 (+ vitthāra & parikkhepa); VvA.188 (soḷasayojan°),199 (°vitthārehi),221 (°ato + vitth°); PvA.77 (+ vitth°),113 (id.+ ubbedha); DhA.I,17 (saṭṭhi-yojan°).(Page 106)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYĀMA:[m] bề dài [adj] có chiều dài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyāma:အာယာမ(ပု)
[(၁)အာ+ယမု+ဏ။ (၂) အာ+ယာ+အ+မ။ အာပုေဗၺာ ယမု ဥပရေမ၊ ေဏာ။ အာဘုေသာ ယာတိ ဂစၧတီတိဝါ အာယာေမာ၊ ယာ ဂတိပါပုေဏသု၊ ေမာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊၂၉၅]
(၁) (က) အရွည္အလ်ား။ (ခ) အျမင့္။ (၂) လုံ႔လဝီရိယ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyāma:အာယာမ(ႀကိ)
[အာ+ယာ+အ+မ]
လာ,သြားကုန္အံ့၊ လာ,သြားၾကစို႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyāma:အာ-ယာမ (ပ) (အာ√ယမ္+ဏ)
အရွည္အလ်ား။
အာယာမေတာ,အာယာေမန၊ အလ်ားအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,