Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvuta:a.① [āvuṇāti 的 pp.] 已被繫結的,已被結牢綁住的,已被刺穿插進的.② [āvṛ 的 pp.] 已被覆蓋的,已被妨礙的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āvuta:a.① [āvuṇāti の pp.] 結ばれる,結び付けられる,突き刺された.②[āvṛ の pp.] 覆われた,妨げられたる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvuta,(āvarati 和āvuṇāti的【過分】),1.已串起。2.已覆蓋。3.已阻礙。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvuta:āvuta(ti)
အာဝုတ(တိ)
«ā+vu+ta»
[အာ+ဝု+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvuta:[pp.of āvuṇāti] 1.strung upon; 2.covered; 3.hindered.(pp.of āvarati) shut out from; obstructed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvuta,2 = Āvaṭa (see āvuṇāti & āvuta1) covered,obstructed,hindered It.8 (mohena); also in phrase āvuta nivuta ophuta etc.Nd1 24 (ṭ) = Nd2 365 = DA.I,59.(Page 113)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvuta,[pp.of āvuṇāti in meaning of Sk.āvayati,the corresponding Sk.form being ā + uta = ota] -- 1.strung upon,tied on,fixed on to D.I,76 (suttaṁ); II,13 (id.); A.I,286 (tantāvutaṁ web); J.III,52 (valliyā); VI,346 (suttakena); DA.I,94 (°sutta).-- 2.impaled,stuck on (sūle on the pale) J.I,430; III,35; V,497; VI,105; PvA.217,220.(Page 113)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVUTA:(pp của āvuṇāṭi và của chữ āvaraṭi) đã cột lại,bao lại,cản ngăn lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvuta:အာဝုတ(တိ)
[အာ+ဝု+တ]
(၁) (က) သီ-ဖြဲ႕-သီကုံး-တပ္ထား-အပ္ေသာ။ (ခ) သီ-ဖြဲ႕-ယက္-အပ္ေသာ။ (၂) ဖုံးလႊမ္း-လႊမ္းမိုး-တားျမစ္-ပိတ္ဆို႔-အပ္ေသာ။ အာဝုဋ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvuta:အာ-ဝုတ (န)
သီအပ္ေသာ ဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvuta:အာ-ဝုတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ဝရ္+တ)
ဖံုးလႊမ္းအပ္သည္။ ပိတ္ဆို႔အပ္သည္။ သီအပ္သည္။
မဓုကပုပၹံ ဝိယ အာဝုေသာ၊ သစ္မည္စည္ပြင့္ကဲ့သို႔ သီအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,