Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvudha:n.[Sk.āyudha] = āyudha 武器,武具,兇器.
パーリ語辞典 水野弘元著
āvudha:n.[Sk.āyudha] =āyudha 武器,武具,兇器.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvudha,【中】 武器。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvudha,(=āyudha),【中】武器。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvudha:āvudha(na)
အာဝုဓ(န)
«ā+yudha+a.ādāyayujjhante yanti āvudhaṃ,yassa vo.āyudhaṃ vā.,ṭī.385»
[အာ+ယုဓ+အ။ အာဒါယယုဇၩေႏၲ ယႏၲိ အာဝုဓံ၊ ယႆ ေဝါ။ အာယုဓံ ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၅]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvudha:[nt.] weapon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvudha,(nt.) [Vedic āyudha,fr.ā + yudh to fight] an instrument to fight with,a weapon,stick etc.D III 219; M.II,100; A.IV,107,110; Sn.1008; J.I,150; II,110; III,467; IV,160,283,437; Nd2 on Sn.72; Miln.8,339; DhA.II,2; IV,207; SnA 225,466 (°jīvika = issattha).See also āyudha.(Page 113)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVUDHA:[nt] khí giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvudha:အာဝုဓ(န)
[အာ+ယုဓ+အ။ အာဒါယယုဇၩေႏၲ ယႏၲိ အာဝုဓံ၊ ယႆ ေဝါ။ အာယုဓံ ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၅]
႐ိုက္ႏွက္ထိုးခုတ္ပစ္ခတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ား၊ လက္နက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvudha:အာ-ဝုဓ (ပ)
လက္နက္။အာယုဓ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,