Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvijjhati:,āviñjati,āviñchati [āvyadh] 環繞,圍繞,包圍,旋轉,圓形轉動,揮(手),揮舞; 去(go to),靠(接)近,弄整齊(整理,整頓),拉(pull).ger.āvijjhitvā; aor.āviñji; pp.āviddha 已揮(手)的,已揮舞的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āvijjhati:,āviñjati,āviñchati [āvyadh] 廻る,ふり廻わす; 行く,近づく,整える,引く.ger.āvijjhitvā; aor.āviñji; pp.āviddha ふり廻わした.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āvijjhati,āviñjati,āviñchati [<ā-vyadh] 廻る,ふり廻わす; 行く,近づく,整える,引く.ger.āvijjhitvā; aor.āviñji; pp.āviddha
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvijjhati,(ā + vidh + ya),1.環繞,繞著地走,繞著地旋轉。 2.刺穿過。 āvijjhi,【過】。(p58)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvijjhati,(āviñjati,āviñchati) (ā+vidh(梵vyadh / vidh)貫穿+ya),1.環繞,繞著地走,繞著地旋轉(to encircle,encompass,comprise,go round,usually in ger.āvijjhitvā (w.Acc.))。2.刺穿( to pierce)。āvijjhi,【過】。go round (Acc.) (chārika-puñjaṁ).2.[as in lit.Sk.] to swing round,brandish,twirl,whirl round (daṇḍaṁ āviñji); (matthena āviñjati to churn); (cakkaṁ,of a potter’s wheel); (T.āviñj°,v.l.āvijjh°; see āracaya°); (āviñchamāna T.; v.l.āsiñciy°,āvajiy°,āgañch°).3.to resort to,go to,approach,incline to (T.āviñch°; v.l.avicch° & āviñj°);.4.to arrange,set in order J II.406.‹-› 5.to pull (?) A.IV,86 (kaṇṇasotani āvijjeyyāsi,v.l.āvijj°,āviñj°,āvicc°,āviñch°).pp.āviddha.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvijjhati:āvijjhati(kri)
အာဝိဇၩတိ(ႀကိ)
«ā+vidha+ya+ti»
[အာ+ဝိဓ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvijjhati:[ā + vij + ya] 1.encircles; goes round; whirls round; 2.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvijjhati,(āviñjati,āviñchati) [ā + vijjhati of vyadh to pierce; thus recognised by Morris J P T S.1884,72,against Trenckner,Notes 59 (to piñj) & Hardy Nett.Ind.= vicchāy] -- 1.to encircle,encompass,comprise,go round,usually in ger.āvijjhitvā (w.Acc.) used as prep.round about,near J.I,153 (khettaṁ),170 (pokkharaṇiṁ); DA.I,245 (nagaraṁ bahi avijjhitvā round the outer circle of the town).Ordinarily = go round (Acc.) at J.IV,59 (chārika-puñjaṁ).-- 2.[as in lit.Sk.] to swing round,brandish,twirl,whirl round Vin.III,127 (daṇḍaṁ āviñji); M.III,141 (matthena āviñjati to churn); J.I,313; V,291 (cakkaṁ,of a potter’s wheel); SnA 481 (T.āviñj°,v.l.āvijjh°; see āracaya°); DhA.II,277 (āviñchamāna T.; v.l.āsiñciy°,āvajiy°,āgañch°).-- 3.to resort to,go to,approach,incline to S.IV,199 (T.āviñch°; v.l.avicch° & āviñj°); Nett 13.-- 4.to arrange,set in order J.II,406.‹-› 5.to pull (?) A.IV,86 (kaṇṇasotani āvijjeyyāsi,v.l.āvijj°,āviñj°,āvicc°,āviñch°; cp.Trenckner,Notes 59 āviñjati “to pull").-- pp.āviddha (q.v.).(Page 112)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVIJJHATI:(ā+vidh+ya) bao vòng quanh,đi chung quanh,xoay quanh,làm thông,thấu qua [aor] --jhi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvijjhati:အာဝိဇၩတိ(ႀကိ)
[အာ+ဝိဓ+ယ+တိ]
လွည့္လည္-လွည့္ပတ္-၏။ အာဝိဇၨတိ,အာဝိၪၧတိ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvijjhati:အာ-ဝိဇၩတိ အာ-ဝိၪၧတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,