Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āviñjanaka,【形】 1.〈空〉繞行星返地軌道的。 2.極其不拘禮節的,散漫的。 3.為拉用的。 ~rajju,【陰】 1.升起門閂的繩子。 2.攪乳牛奶用的旋轉粗繩。 ~naṭṭhāna,【中】門外懸掛的粗繩(作為提升門內的門閂)。(p58)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āviñjanaka,【形】1.〈空〉繞行星返地軌道的。2.極其不拘禮節的,散漫的。3.為拉用的。āviñjanakarajju,【陰】1.升起門閂的繩子。2.攪乳牛奶用的旋轉粗繩。āviñjanakanaṭṭhāna,【中】門外懸掛的粗繩(作為提升門內的門閂)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āviñjanaka:[adj.] 1.swinging round; 2.hanging loose; 3.used for pulling.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVIÑJANAKA:[a] xoay tròn,lòng thòng (dây) dùng để níu,kéo --rajju [f] dây để kéo chốt cửa,dây chạy quanh để nặn sữa --naṭṭhāna [nt] chỗ để dây lòng thòng ngoài cửa,dùng để kéo mở chốt cửa bên trong
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āviñjanaka:အာဝိၪၨနက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,