Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvesana:n.[<āvisati] 住處,住居.
パーリ語辞典 水野弘元著
āvesana:n.[<āvisati] 住処,住居.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvesana,【中】 1.入口。 2.工場。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvesana,【中】1.入口。2.工場。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvesana:āvesana(na)
အာေဝသန(န)
«ā+visa+yu»
[အာ+ဝိသ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvesana:[nt.] 1.entrance; 2.work-shop.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvesana,(nt.) [fr.āvisati] entrance; workshop; living-place,house Vin II 117 (°vitthaka,meaning?); M II 53; Pv.II,915.(Page 113)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVESANA:[nt] lối vào,xưởng làm việc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvesana:အာေဝသန(န)
[အာ+ဝိသ+ယု]
(၁) ေနရာဌာန၊ အိမ္။ (၂) ဘုတ္တေစၧပူးဝင္ျခင္း။ (၃) အလုပ္႐ုံ (အတတ္သည္တို႔၏ အမႈလုပ္ရာအိမ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvesana:အာ-ေဝသန (န) (အာ√ဝိသ္+ယု)
ဝင္ျခင္း။ အဝင္။ ေနရာအိမ္။ အလုပ္႐ံု။ ဘုတ္ တေစၧ ဘီလူး ပူးဝင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,