Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvasathapiṇḍa:āvasathapiṇḍa(pu)
အာဝသထပိ႑(ပု)
«āvasatha+piṇḍa»
[အာဝသထ+ပိ႑]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āvasathapiṇḍa:chỉ chung cho các thực phẩm miễn phí trong các phước xá ( xem chữ āvasatha) tăng ni vô bệnh chỉ được đến đây nhận lãnh thực phẩm mỗi ngày một lần mà thôi,nhiều hơn sẽ bị phạm tội ba dật đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvasathapiṇḍa:အာဝသထပိ႑(ပု)
[အာဝသထ+ပိ႑]
ဧည့္ဇရပ္စသည္၌ တည္ခင္းေကြၽးေမြး လွဴဒါန္းထားအပ္ေသာ-ဆြမ္း-ထမင္း၊ ဧည့္သည္တို႔ လာေရာက္ ေနထိုင္ရာ ဇရပ္ စသည္တို႔၌ လာလာသမွ်ေသာသူတို႔အတြက္ အလိုရွိသမွ် သုံးေဆာင္ရန္ ေကာင္းမႈရွင္တို႔ လွဴဒါန္းထားေသာ ေဘာဇဉ္ (စားဖြယ္) ငါးပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvasathapiṇḍa:အာဝသထ-ပိ႑ (ပ)
စရပ္စသည္တို႔၌ ဧည့္သည္တို႔အဖို႔ငွာ တည္အပ္ေသာ ဆြမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,