Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvasathacīvara:āvasathacīvara(na)
အာဝသထစီဝရ(န)
«āvasatha+cīvara»
[အာဝသထ+စီဝရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āvasathacīvara:( = ānicolaka)tấm vải lót được ni giới sử dụng trong những ngày có kinh nguyệt hán dịch là hoa nguyệt y trong hoàn cảnh khó khăn,sau khi sử dụng,đương sự phải giặt sạch để bạn tu còn dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvasathacīvara:အာဝသထစီဝရ(န)
[အာဝသထ+စီဝရ]
ဥတုလာေသာ ရဟန္းမမ်ား ဝတ္အပ္ေသာ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၌ အျမဲထားအပ္ေသာ သကၤန္း၊ ဥတုႏွီးသကၤန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvasathacīvara:အာဝသထ-စီဝရ (န)
ဥတုလာေသာအခါ ဘိကၡဳနီမဝတ္ေသာ သကၤန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,