Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvahati:[ā-vah] 帶來,持來,給與.pass.āvuyhati.
パーリ語辞典 水野弘元著
āvahati:[ā-vah] もたらす,持ち来る,与える.pass.āvuyhati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvahati,(ā + vah + a) 帶來,引起,導致,有利於。 āvahi,【過】。(p58)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvahati,(ā+vah+a) 帶來,引起,導致,有利於。āvahi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvahati:āvahati(kri)
အာဝဟတိ(ႀကိ)
«ā+vaha+a+ti»
[အာ+ဝဟ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvahati:[ā + vah + a] brings; causes; conduces.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvahati,[ā + vahati] to bring,cause,entail,give S.I,42 = Sn.181,182 (āvahāti sukhaṁ metri causā); J.III,169; V,80; Sn.823; Nd1 302; PvA.6.-- Pass.āvuyhati VvA.237 (ppr.°amāna).(Page 112)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āvahati:To bring
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVAHATI:(ā+vah+a) mang đến,dẫn đến,gây ra [aor] āvahi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvahati:အာဝဟတိ(ႀကိ)
[အာ+ဝဟ+အ+တိ]
(က) ေဆာင္၏၊ ေရာက္ေစ-ၿပီးေစ-ျဖစ္ေစ-၏၊ (ခ) ေဆာင္၏၊ ယူေဆာင္-သယ္ေဆာင္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvahati:အာ-ဝဟတိ (အာ√ဝဟ္)
ေဆာင္၏။ ရြက္ေဆာင္၏။ ေဆာင္ယူလာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,