Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvaha,āvahanaka,【形】 (在【合】中),帶來的,含有…的,有助於…的,有益於…的。(p58)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvaha,āvahanaka,【形】(在【合】中),帶來的,含有…的,有助於…的,有益於…的。sukhamāvaha,帶來快樂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvaha:āvaha(ti)
အာဝဟ(တိ)
«ā+vaha+a»
[အာ+ဝဟ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvaha:[adj.] (in cpds.),bringing; bearing; conducive.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvaha,(adj.) (-°) [fr.ā + vah] bringing,going,causing Pv.II,924 (sukh°); Vv 2211 (id); Dāvs II.37; PvA.86 (upakār°),116 (anatth°); Sdhp.15,98,206.(Page 112)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVAHA:āvahanaka a(cpds) mang lại,chịu đựng,dẫn đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvaha:အာဝဟ(တိ)
[အာ+ဝဟ+အ]
ေဆာင္တတ္-ေဆာင္ႏိုင္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvaha:အာ-ဝဟ (ပ)
ရြက္ေဆာင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvaha:အာ-ဝဟ (တိ) (အာ√ဝဟ္+အ)
ေဆာင္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,