Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āvaṭṭana:n. 転向. =āvajjana
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvaṭṭana,【中】 1.旋轉的。 2.誘惑。 3.著魔 被魔鬼控制了的狀態。 āvaṭṭī,【形】 誘騙。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvaṭṭana,【中】1.旋轉的。2.誘惑。3.著魔被魔鬼控制了的狀態。āvaṭṭī āluḷa (adj.[fr.ā + lul] being in motion,confusion or agitation,disturbed,agitated J.VI,431.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvaṭṭana:āvaṭṭana(na,thī)
အာဝ႗န(န၊ထီ)
«ā+vaṭṭa+ṇe+yu»
[အာ+ဝ႗+ေဏ+ယု]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvaṭṭana:āvaṭṭana(na)
အာဝ႗န(န)
«ā+vaṭṭa(vatu)+yu»
[အာ+ဝ႗(ဝတု)+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvaṭṭana,(nt.),1.revolving; 2.temptation; 3.possession by some spirit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvaṭṭana,(nt.) [fr.ā + vṛt,cp.āvaṭṭa 2 and āvaṭṭanin] turning,twisting; enticement,snare,temptation J.III,494; DhA.II,153.(Page 111)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVAṬṬANA:[nt] sự xoay mình,sự cám dỗ,quyến rũ,sự ám ảnh của,bởi phi nhơn (nhập vào) --ṭanī [a] sự mê hoặc,dụ dỗ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvaṭṭana:အာဝ႗န(န)
[အာ+ဝ႗(ဝတု)+ယု]
(က) ေရွ႕သို႔-လည္ျခင္း-လိမ့္ျခင္း။ (ခ) ျပန္လည္လာျခင္း၊ ျပန္လွည့္လာျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvaṭṭana:အာဝ႗န(န၊ထီ)
[အာ+ဝ႗+ေဏ+ယု]
(က) ဘဝင္စိတ္ကို-ျပန္လည္-ရပ္တန္႔-ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အာဝဇၨန္း။ (ခ) လည္ပတ္-ခ်ာခ်ာလည္-ေစျခင္း။ (ဂ) လည္ေစတတ္သည္၏ အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvaṭṭana:အာ-ဝ႗န (န)
လွည့္ပတ္ျခင္း။ လည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,