Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvāsakappa:āvāsakappa(pu)
အာဝါသကပၸ(ပု)
«āvāsa+kappa»
[အာဝါသ+ကပၸ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āvāsakappa:đồng trú biệt sự,một trong các chủ trương trái luật của nhóm tỳ khưu vajjī,cho phép tăng chúng được quyền chia nhiều nhóm rời rạc nhau làm tăng sự trên cùng một khu đất sīmā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvāsakappa:အာဝါသကပၸ(ပု)
[အာဝါသ+ကပၸ]
ေက်ာင္းတို႔ကို တမ်ိဳးတဖုံ တီထြင္ၾကံဆျခင္း။ မဟာသိမ္ႀကီး တသိမ္အတြင္း၌ရွိေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေက်ာင္းတို႔၌ တသီးတျခားစီ ခြဲ၍ဥပုသ္ပဝါရဏာ-စေသာ သံဃကံတို႔ကို တၿပိဳင္နက္တည္း ျပဳျခင္းဟူေသာ နည္းသစ္တမ်ိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,