Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvāsa:m.[〃<āvasati] 住所,居住.-kappa 住處淨,住處認容(認為可以而容許).
パーリ語辞典 水野弘元著
āvāsa:m.[〃<āvasati] 住所,居住.-kappa 住処浄,住処認容.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvāsa,【陽】 家,住宅。 āvāsika,【形】 居民。(p58)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvāsa,【陽】家,住宅。āvāsika,【形】居民。āvāsikavatta ,(舊)住者的職責。durāvāsā gharā dukhā,居家有難住之苦。DhA.v.302.:Durāvāsāti yasmā pana gharaṁ āvasantena rājūnaṁ rājakiccaṁ,issarānaṁ issarakiccaṁ vahitabbaṁ,parijanā ceva dhammikā samaṇabrāhmaṇā ca saṅgahitabbā.Evaṁ santepi gharāvāso chiddaghaṭo viya mahāsamuddo viya ca duppūro.Tasmā gharāvāsā nāmete durāvāsā dukkhā āvasituṁ,teneva kāraṇena dukkhāti attho.(居家難住苦:因為住家(身為在家人),要作國王的國王差事,要作主人的主人差事;款待隨從、沙門、婆羅門;雖然這樣居家,像有破裂的水壺難添滿的,像大海難添滿的。所以居家有難住之苦,以這個原因說是苦。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvāsa:āvāsa(pu)
အာဝါသ(ပု)
«āvāsa+dāna.kye»
[အာဝါသ+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvāsa:āvāsa(pu)
အာဝါသ(ပု)
«ā+vasa+ṇa»
[အာ+ဝသ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvāsa:[m.] home; dwelling place.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvāsa,[Sk.āvāsa; ā + vas] sojourn,stay,dwelling,living; dwelling-place,residence Vin.I,92; D.III,234; S.IV,91; A II 68,168; III,46,262; Sn.406; Dh.73 (cp.DhA.II,77); Nd1 128; J.VI,105; Dhs.1122; Pug,15,19,57; KhA 40; DhA.I,177 (āvāsaṁ ālimpeti:read āvāpaṁ); PvA.13,14,36; VvA.113; Sdhp.247.--anāvāsa (n.& adj.) uninhabited,without a home; an uninhabited place A.IV,345; J.II,77; Pv.II,333; PvA.80 (= anāgāra); VvA.46.

--kappa the practice of (holding Uposatha in different) residence (within the same boundary) Vin.II,294,300,306; Dpvs.IV,47,cp.V.18.--palibodha the obstruction of having a home (in set of 10 Palibodhas) KhA 39; cp.Vism.90 sq.--sappāyatā suitability of residence Vism.127.(Page 112)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVĀSA:[m] nhà ở,chỗ cư ngụ --sika [a] chỗ ở
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āvāsa:trú xứ,chỗ ở
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvāsa:အာဝါသ(ပု)
[အာ+ဝသ+ဏ]
(၁) ေနရာဌာန။ (က) အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းတိုက္၊ ပရိဝုဏ္၊ တိုက္ခန္း၊ ညဉ့္သန္႔ရာဌာန (ညဉ့္၌သီးသန္႔ တဦးတည္း ေနရာဌာန)၊ ေန႔သန္႔ရာဌာန (ေန႔၌ သီးသန္႔ တဦးတည္းေနရာဌာန)။ (ခ) ဘုံ၊ ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ဘုံ,ျဗဟၼာ့ျပည္၊ လူ႔ဘုံ,လူ႔ျပည္စသည္)။ (ဂ) (ကိေလသမာရ္၏) ေနရာဌာန၊ ကာမဂုဏ္ဟူေသာ အဇၩတၱိက ဗာဟိရ ျဖစ္ေသာ အာယတနတရားမ်ား။ (ဃ) သတၱဝါတို႔၏ ေနရာဌာန၊ သတၱဝါတို႔ ေပါင္းဆုံ ေနထိုင္ရာျဖစ္ေသာ သတၱဝါအေပါင္း၊ သတၱာဝါသ၊ (နာနတၱကာယ နာနတၱသညီ-စေသာ သတၱဝါအစု အေဝး-႐ုပ္ နာမ္ ခႏၶာ အစုေဝး-ကိုးမ်ိဳးတည္း၊ သတၱာဝါသ ဘုံကိုးဝ-ဟုလည္း ေခၚစမွတ္ျပဳ၏)။ (၂) (က) ေနျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္း၊ ပဋိသေႏၶေန၍ ဘဝအသစ္ျဖစ္ရျခင္း။ (ခ) မ်ားစြာေသာဘုံဌာန-ထိုထိုသတၱာဝါသတို႔၌ ေနထိုင္ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvāsa:အာဝါသ(ပု)
[အာဝါသ+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
ေနရာဌာန-ေက်ာင္း-ေက်ာင္းတိုက္-ပရိဝုဏ္-ကို လွဴဒါန္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvāsa:အာ-ဝါသ (ပ) (အာ√ဝသ္+ဏ)
ေနျခင္း။ ေနရာ။ ေက်ာင္း။ ေက်ာင္းတိုက္။ အိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,