Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvāha:m.,āvāhana n.[〃<ā-vah] 娶親,嫁娶.-vivāha 婚禮宴會,娶親儀式(至新娘家迎娶新娘而後離開).
パーリ語辞典 水野弘元著
āvāha:m.,āvāhana n.[〃<ā-vah] 嫁取り,嫁娶.-vivāha 嫁取り嫁やり.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvāha,【陽】āvāhana,【中】 婚娶,婚禮。(p58)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvāha,(ā + vshana,of vah),【陽】āvāhana,【中】1.婚娶,婚禮(marriage,taking a wife,= āvāha-karaṇa).2.聚眾( “getting up,bringing together",i.e.a mass,a group or formation,in senāvāha a contingent of an army)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvāha:āvāha(pu,na)
အာဝါဟ(ပု၊န)
«ā+vaha+ṇa»
[အာ+ဝဟ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvāha,(m.) taking in marriage; wedding.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvāha,[ā + vah] taking in marriage,lit.carrying away to oneself,marriage D.I,99; J.VI,363; SnA 273,448; DhA.IV,7.Often in cpd.ā° vivāha(ka) lit.leading to (one’s home) & leading away (from the bride’s home),wedding feast D.III,183 (°ka); J.I,452; VvA.109,157.(v.l.°ka).(Page 112)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVĀHA:[m] āvāhana [nt] đám cưới,đám gả,lễ cưới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvāha:အာဝါဟ(ပု၊န)
[အာ+ဝဟ+ဏ]
(သတိုးသားအတြက္ အျခားေသာ အမ်ိဳးထံမွ) သတိုးသမီးကို ေဆာင္ယူျခင္း၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvāha:အာ-ဝါဟ (ပ) (အာ√ဝဟ္+ဏ)
သတို႔သမီးကို ေဆာင္ျခင္း။ သတို႔သမီးကို ယူျခင္း။ သမီးယူမဂၤလာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,