Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ātura:a.[〃] 苦惱的,患病憂慮苦惱的.-kāya 病身.
パーリ語辞典 水野弘元著
ātura:a.[〃] 苦悩せる,病める.-kāya 病身.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ātura:a.[〃] 苦悩した,病んだ,苦悩,病. -kāya 病身. -citta 病心
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ātura,【形】 受到影響的,不舒服,生病的。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ātura,(Sk.ātura,cp.BSk.ātura),【形】生病的(ill,sick,diseased),不舒服(miserable),受到影響的(affected)。āturakāya﹐身體生病(《雜107》:苦患身)。āturarūpa (身體生病)=abhitunna-kāya(已制服身體)。āturanna﹐供給愁苦的食物(food of the miserable﹐死刑前的最後一餐(maraṇabhojana))。āturacitta﹐心生病(《雜107》:苦患心)。anātura﹐無病的。【反】anāturā ‹ an-ātura,a.m.Nom.pl.,an- 為否定接頭詞,接於「母音開頭」的語詞前。Dhp.(v.198)︰āturesu anāturā,生病(的眾生)中沒有生病。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ātura:ātura(ti)
အာတုရ(တိ)
«ata+ura.,ṭī.322.ā+tura+a¿.āturatīti āturo.saṃ,ṭī,2.2va2.»
[အတ+ဥရ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၃၂၂။ အာ+တုရ+အ¿။ အာတုရတီတိ အာတုေရာ။ သံ၊ဋီ၊၂။၂ဝ၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ātura:[adj.] affected with; sick; deceased.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ātura,(adj.) [Sk.ātura,cp.BSk.ātura,e.g.Jtm 3170] ill,sick,diseased; miserable,affected S.III,1 (°kāya); A.I,250; Sn.331; Vv 8314 (°rūpa = abhitunna-kāya VvA.328); J.I,197 (°anna “food of the miserable",i.e.last meal of one going to be killed; C.expls. as maraṇabhojana),211 (°citta); II,420 (°anna,as above); III,201; V,90,433; VI,248; Miln.139,168; DhA.I,31 (°rūpa); PvA.160,161; VvA.77; Sdhp.507.Used by Commentators as syn.of aṭṭo,e.g.at J.IV,293; SnA 489.--anātura healthy,well,in good condition S.III,1; Dh.198.(Page 98)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀTURA:[a] bị bệnh,đau,bệnh tật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ātura:အာတုရ(တိ)
[အတ+ဥရ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၃၂၂။ အာ+တုရ+အ¿။ အာတုရတီတိ အာတုေရာ။ သံ၊ဋီ၊၂။၂ဝ၂။]
(အိုျခင္း,အနာေရာဂါ,ကိေလသာ-တို႔ျဖင့္) ႏွိပ္စက္အပ္- ႏွိပ္စက္ခံရ-ေသာ၊ သူ၊ နာဖ်ားသူ၊ မက်န္းမာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātura:အာတုရ (ပ)
ေရာဂါသည္။ ေရာဂါႏွိပ္စက္အပ္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātura:အာတုရ (တိ)
နာသည္။ က်င္နာသည္။ ေရာဂါရွိသည္။ ဆင္းရဲပင္ပန္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,