Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ātappa:n.[ātāpa-ya] 熱勤,熱心,勇猛.
パーリ語辞典 水野弘元著
ātappa:n.[ātāpa-ya] 熱勤,熱心,勇猛.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ātappa,【陽】 熱心,努力。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ātappa,(Sk.*ātāpya,fr.ātāpa),【陽】熱心,努力(ardour,zeal,exertion)。ātappakaraṇā﹐勇猛。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ātappa:ātappa(na)
အာတပၸ(န)
«ā+tapa+ṇya»
[အာ+တပ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ātappa:[m.] ardour; exertion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ātappa,(nt.) [Sk.*ātāpya,fr.ātāpa] ardour,zeal,exertion D.I,13; III,30 sq.,104 sq.,238 sq.; M.III,210; S.II,132,196 sq.; A.I,153; III,249; IV,460 sq.; V,17 sq.; Sn.1062 (= ussāha ussoḷhi thāma etc.Nd2 122); J.III,447; Nd1 378; Vbh.194 (= vāyāma); DA.I,104.(Page 97)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀTAPPA:[m] nhiệt tâm,cố gắng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ātappa:sự nhiệt tâm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ātappa:အာတပၸ(န)
[အာ+တပ+ဏ်]
ကိေလသာတို႔ကို-ေလာင္တတ္-ပူပန္ေစတတ္-ပယ္သတ္တတ္-ေသာ လုံ႔လဝီရိယ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātappa:အာ-တပၸ (န) (အာ√တပ္+ယ)
ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လံု႔လ။ ျပင္းစြာေသာ အက်င့္။ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,