Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ātapa:m.[ā-tapa] 陽光,熱,熱心.
パーリ語辞典 水野弘元著
ātapa:m.[ā-tapa] 陽光,熱,熱心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ātapa,【陽】 陽光。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ātapa,【陽】陽光。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ātapa:ātapa(pu,na)
အာတပ(ပု၊န)
«ā+tapa+a,āsamantato tapati dippatīti ātapo,,ṭī.37»
[အာ+တပ+အ၊ အာသမႏၲေတာ တပတိ ဒိပၸတီတိ အာတေပါ၊ ဓာန္၊ဋီ။၃၇]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ātapa:[m.] sunshine; heat of the sun.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ātapa,[ā + tapa] -- 1.sun-heat Sn.52; J.I,336; Dhs.617; Dpvs.I,57; VvA.54; PvA.58.-- 2.glow,heat (in general) Pv.I,74; Sdhp.396.-- 3.(fig.) (cp.tapa2) ardour,zeal,exertion PvA.98 (viriyā-tapa; perhaps better to be read °ātāpa q.v.).Cp.ātappa.

--vāraṇa “warding off the sun-heat",i.e.a parasol,sun-shade Dāvs.I,28; V,35.(Page 97)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀTAPA:[m] ánh nắng mặt trời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ātapa:အာတပ(ပု၊န)
[အာ+တပ+အ၊ အာသမႏၲေတာ တပတိ ဒိပၸတီတိ အာတေပါ၊ ဓာန္၊ဋီ။၃၇]
(ပု) (၁) (က) အေရာင္အလင္း၊ ေနေရာင္၊ ေနပူ။ (ခ) ကာမအပူ (ဝတၳဳ ကာမကိေလသာကာမ)။ (န) (၂) လုံ႔လဝီရိယ (ကုသိုလ္ ေစတနာႏွင့္ ယွဉ္ေသာ ဝီရိယ၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ႀကိဳးစား အားထုတ္တတ္ေသာ ဝီရိယ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātapa:အာ-တပ (ပ) (အာ√တပ္+အ)
ပူေလာင္ျခင္း။ ေနပူ။
အာတေပ သုကၡာေပတိ၊ ေနပူ၌ ေသြ႕ေျခာက္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,