Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ātāpeti:[ā-tāpeti] 燒(毀),使苦惱,使痛苦,折磨,苦行.
パーリ語辞典 水野弘元著
ātāpeti:[ā-tāpeti] 焼く,苦しめる,苦行す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ātāpeti,(ā + tap + e),使燒焦,折磨。 ātāpesi,【過】。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ātāpeti,(ā+tap(梵tap)熱+e),使燒,折磨(to burn,scorch)。ātāpesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ātāpeti:ātāpeti(kā,kri)
အာတာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
«ā+tapa+ṇe+ti»
[အာ+တပ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ātāpeti:[ā + tap + e] scorches; torments.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ātāpeti,[ā + tāpeti] to burn,scorch; fig.to torment,inflict pain,torture M.I,341 (+ paritāpeti); S.IV,337; Miln.314,315.(Page 98)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀTĀPETI:(a+ ṭap+e) cháy xém,làm khổ,làm bứt rứt [aor] --esi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ātāpeti:đốt nóng,nhiệt não,làm nóng nảy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ātāpeti:အာတာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အာ+တပ+ေဏ+တိ]
(က) ပူေစ၏၊ မီးကင္၏။ (ခ) ပူပန္ေစ၏၊ ညႇဉ္းပန္း-ႏွိပ္စက္-၏။ အာတာပီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātāpeti:အာ-တာေပတိ (ကာ) (အာ√တပ္+ေဏ)
ေရွး႐ႈပူပန္ေစ၏။ ညႇဥ္းပန္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,