Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ātāpana:n.[ā-tāpana] 苦行.
パーリ語辞典 水野弘元著
ātāpana:n.[ā-tāpana] 苦行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ātāpana,【中】 禁欲,苦修,折磨。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ātāpana,【中】禁欲,苦修,折磨(tormenting,torture,mortification)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ātāpana:ātāpana(na)
အာတာပန(န)
«ā+tapa+ṇe+yu»
[အာ+တပ+ေဏ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ātāpana:[nt.] mortification; torture.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ātāpana,(nt.) [ā + tāpana] tormenting,torture,mortification M.I,78; A.I,296 (°paritāpana); II,207 (id.); Pug.55 (id.); Vism.3 (id.).(Page 98)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀTĀPANA:[nt] khổ hạnh,hành xác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ātāpana:အာတာပန(န)
[အာ+တပ+ေဏ+ယု]
(ကိေလသာတို႔ကို) ပူပန္ေစျခင္း-ႏွိပ္စက္ျခင္း-ဖ်က္ဆီးျခင္း-ညႇဉ္းဆဲျခင္း-ပယ္ျခင္း။ အာတပၸ,အာတာပီ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātāpana:အာ-တာပန (န)
ပူပန္ေစျခင္း။ ညႇဥ္းပန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,