Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ātāpa:m.[ā-tāpa] 熱,熱心.
パーリ語辞典 水野弘元著
ātāpa:m.[ā-tāpa] 熱,熱心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ātāpa,【陽】 赤熱,熱,熱心。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ātāpa,(ā + tāpa fr.tap; cp.tāpeti),【陽】赤熱,熱,熱心(glow,heat)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ātāpa:ātāpa(pu)
အာတာပ(ပု)
«ā+tapa+ṇa»
[အာ+တပ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ātāpa,(m.),glow; heat; ardour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ātāpa,[ā + tāpa fr.tap; cp.tāpeti] glow,heat; fig.ardour,keen endeavour,or perhaps better “torturing,mortifica‹-› tion" Miln.313 (cittassa ātāpo paritāpo); PvA.98 (viriya°).Cp.ātappa & ātāpana.(Page 97)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀTĀPA:[m] sự nóng,nóng bừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ātāpa:အာတာပ(ပု)
[အာ+တပ+ဏ]
(၁) ပူပန္ေစျခင္း။ (၂) ကိေလသာတို႔ကို-ပူပန္ေစ-ညႇဉ္းဆဲႏွိပ္စက္-ပယ္သတ္-တတ္ေသာဝီရိယ။ အာတာပီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātāpa:အာ-တာပ (ပ) (အာ√တပ္+ဏ)
လံု႔လျပဳျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။ ညႇဥ္းပန္းျခင္း။ ပူပန္ေစျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,