Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ātāpī,【形】 熱心的,奮發的。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ātāpī,(fr.ātāpa,cp.BSk.ātāpin),【形】熱心的,奮發的。(Vīriyañhi kilesānaṁ ātāpanaparitāpanaṭṭhena ātāpoti vuccati.因為英雄本色以燒、遍燒一切煩惱之義,故稱為熱,具此熱的人稱為熱心。)(Vism.3)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ātāpī: 精勤
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ātāpī:ātāpī(ti)
အာတာပီ(တိ)
«ātāpa+ī.thī-nitea āāpīnī»
[အာတာပ+ဤ။ ထီ-၌ အာအာပီနီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ātāpī,(adj.),ardent; strenuous.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ātāpī:Ardent,zealous,strenuous,active
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀTĀPĪ:[a] nóng nảy,hăng hái,mãnh liệt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ātāpī:người nhiệt tâm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ātāpī:အာတာပီ(တိ)
[အာတာပ+ဤ။ ထီ-၌ အာအာပီနီ]
ကိေလသာတို႔ကို-ပူပန္ေစ-ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာ(သမၼပၸဓာန္) လုံ႔လဝီရိယရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātāpī:အာ-တာပီ (ပ)
စြန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ātāpī:အာ-တာပီ (တိ) (အာ√တပ္+ဏီ)
မေကာင္းမႈကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လံု႔လရွိသည္။ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လံု႔လရွိသည္။ ျပင္းစြာ လံု႔လရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,