Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsitta:a.[āsiñcati 的 pp.,Sk.āsikta] 已註入的,已灌入的,已散布的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsitta:a.[āsiñcati の pp.,Sk.āsikta] 注げる,灌げる,散布せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsitta,【過分】āsiñcati。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsitta,【過分】āsiñcati。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsitta:āsitta(ti)
အာသိတၱ(တိ)
«ā+sica+ta»
[အာ+သိစ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsitta:[pp.of āsiñcati] sprinkled; poured over.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsitta,[pp.of āsiñcati,Sk.āsikta] sprinkled,poured out,anointed J.V,87; Pug.31; Miln.286; DhsA.307; DhA.I,10; VvA.69.(Page 116)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSITTA:[pp] của asiñcaṭi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āsitta:đổ lên,rưới lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsitta:အာသိတၱ(တိ)
[အာ+သိစ+တ]
သြန္းေလာင္း-ေလာင္းထည့္-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsitta:အာ-သိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√သိစ္+တ)
သြန္းေလာင္းအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,