Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsava:m.[BSk.āsrava<ā-sru] 漏,流漏,煩惱,酒.-kkhaya 漏盡.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsava:m.[BSk.āsrava<ā-sru] 漏,流漏,煩悩,酒.-kkhaya 漏尽.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
āsava:漏,煩惱的異名。有四種漏:欲漏、有漏、見漏和無明漏。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsava,【陽】 1.流動的。 2.幽靈。 3.痛處的流出,4.(貪瞋癡的)漏。~kkhaya,【陽】 漏盡(鏟除了貪瞋癡的漏)。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsava,(ā向﹑從…+su(梵sru)流動),【陽】1.流動的。2.幽靈。3.痛處的流出,4.(貪瞋癡的)漏(原意:流向,從…流)。各種煩惱中,「漏」是最古的用法,「漏」在佛教是「漏出」的意思,心中的汙穢泄漏到外面眼流者。《雜阿含551經》:「眼識起貪,依眼界貪欲流出,故名為流。耳鼻舌身意流者,謂意識起貪,依意界貪識流出,故名為流。」(T2.144中);在耆那教則是「漏入」的意思,汙穢從外面流入體內」附著於阿特曼(Atman)。總之,「漏」是佛教和耆那教所共用的。在四漏當中,欲漏與有漏都是屬於貪心所,前者是對五欲的貪,後者是對存在或生命的貪。見漏是邪見心所,無明漏則是癡心所。「四漏」(cattāro āsavā)。DhsA.CS:p.402:pañcakāmaguṇasaṅkhāte kāme āsavo ‘kāmāsavo’.(「欲漏」是所謂的五種欲漏),Rūpārūpasaṅkhāte kammato ca upapattito ca duvidhepi bhave āsavo ‘bhavāsavo’.(「有漏」是從色、無色的業,產生兩種‘有’的流漏)。Diṭṭhi eva āsavo ‘diṭṭhāsavo’(「見漏」是邪見的漏),Avijjāva āsavo ‘avijjāsavo’(「無明漏」則是無明的漏)。Vibhv.p.167︰Rūpārūpabhavesu chandarāgo bhavāsavo.Jhānanikantisassatadiṭṭhisahagato ca rāgo ettheva saṅgayhati.(於色、無色的欲染為「有漏」。此處收錄具有常見的禪那欲求的染)。《中部》第九經《正見經》,舍利弗尊者說:「當漏生起,無明即生起」(āsavasamudayā avijjāsamudayo)「當無明生起,漏即生起。」(avijjā-samudayā āsavasamudayo)《殊勝義》(Atthasālinī (PTS:1115;CS:1120):「道的趣向中,須陀洹道斷欲漏,斯陀含道斷有漏,阿那含道斷邪見漏,阿羅漢道斷無明漏。」(Maggapaṭipāṭiyā sotāpattimaggena diṭṭhāsavo pahīyati,anāgāmimaggena kāmāsavo,arahattamaggena bhavāsavo avijjāsavo cāti.)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
āsava: 使迷醉的分泌、心的迷醉(漏)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Āsava:漏;煩惱
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsava:āsava(ti)
အာသဝ(တိ)
«āsā+va»
[အာသာ+ဝ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsava:āsava(ti)
အာသဝ(တိ)
«āsava+ṇa»
[အာသဝ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsava:āsava(pu)
အာသဝ(ပု)
«ā+su+ṇa.āyata+su+ṇa»
[အာ+သု+ဏ။ အာယတ+သု+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsava:āsava(pu)
အာသဝ(ပု)
«anipphannapāṭipadika.,ṭī-nitea ārhiso su- vacanatthapraeiea,(1) a»
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိကနာမ္ပုဒ္။ဓာန္၊ဋီ-၌ အာေရွးရွိေသာ သု-ဓာတ္ျဖင့္ ဝစနတၳျပထားေသး၏၊ ေအာက္ပုဒ္(၁) အနက္ၾကည့္]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
āsava:(lit:influxes),'cankers',taints,corruption's,intoxicant biases.There is a list of four (as in D.16,Pts.M.,Vibh.):the canker of sense-desire (kāmāsava),of (desiring eternal) existence (bhavāsava),of (wrong) views (diṭṭhāsava),and of ignorance (avijjāsava).A list of three,omitting the canker of views,is possibly older and is more frequent in the Suttas ,e.g.in M.2,M.9,D.33; A.III,59,67; A.VI,63.- In Vibh.(Khuddakavatthu Vibh.) both the 3-fold and 4-fold division are mentioned.The fourfold division also occurs under the name of 'floods' (ogha) and 'yokes' (yoga).

Through the path of Stream-Entry,the canker of views is destroyed; through the path of Non-Returning,the canker of sense-desire; through the path of Arahatship,the cankers of existence and ignorance.M.2 shows how to overcome the cankers,namely,through insight,sense-control,avoidance,wise use of the necessities of life,etc.For a commentarial exposition,see Aṭṭhasālinī Tr.I,p.63f:II,pp.475ff.

Khīṇāsava,'one whose cankers are destroyed',or 'one who is canker-free',is a name for the Arahat or Holy One.The state of Arahatship is frequently called āsavakkhaya,'the destruction of the cankers'.Suttas concluding with the attainment of Arahatship by the listeners,often end with the words:"During this utterance,the hearts of the Bhikkhus were freed from the cankers through clinging no more" (anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsava:[m.] 1.that which flows; 2.spirit; 3.discharge from a sore; 4.ideas which intoxicate the mind.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsava,[fr.ā + sru,would corresp.to a Sk.*āsrava,cp.Sk.āsrāva.The BSk.āśrava is a (wrong) sankritisation of the Pāli āsava,cp.Divy 391 & kṣīnāśrava] that which flows (out or on to) outflow & influx.1.spirit,the intoxicating extract or secretion of a tree or flower,O.C.in Vin.IV,110 (four kinds); B.on D.III,182 (five kinds) DhsA.48; KhA 26; J.IV,222; VI,9.-- 2.discharge from a sore,A.I,124,127 = Pug.30.-- 3.in psychology,t.t.for certain specified ideas which intoxicate the mind (bemuddle it,befoozle it,so that it cannot rise to higher things).Freedom from the “Āsavas" constitutes Arahantship,& the fight for the extinction of these āsavas forms one of the main duties of man.On the difficulty of translating the term see Cpd.227.See also discussion of term āsava (= āsavantī ti āsavā) at DhsA.48 (cp.Expositor pp.63 sq).See also Cpd.227 sq.,& especially Dhs.trsl.291 sq.-- The 4 āsavas are kām° bhav° diṭṭh° avijj°,i.e.sensuality,rebirth (lust of life),speculation and ignorance.-- They are mentioned as such at D.II,81,84,91,94,98,123,126; A.I,165 sq.,196; II,211; III,93,414; IV,79; Ps.I,94,117; Dhs.1099,1448; Nd2 134; Nett 31,114 sq.-- The set of 3,which is probably older (kāma°,bhava°,avijjā°) occurs at M.I,55; A.I,165; III,414; S.IV,256; V,56,189; It.49; Vbh.364.For other connections see Vin.I,14 (anupādāya āsavehi cittani vimucciṁsu),17,20,182; II,202; III,5 (°samudaya,°nirodha etc.); D.I,83,167; III,78,108,130,220,223,230,240,283; M.I,7 sq.,23,35,76,219,279,445 (°ṭhāniya); II,22; III,72,277; S.II,187 sq.(°ehi cittaṁ vimucci); III,45 (id.); IV,107 (id.),20; V,8,28,410; A.I,85 sq.(vaḍḍhanti),98,165 (°samudaya,°nirodha etc.),187; II,154 (°ehi cittaṁ vimuttaṁ),196; III,21,93 (°samudaya,°nirodha etc.),245,387 sq.,410,414; IV,13,146 (°pariyādāna end of the ā.),161 (°vighāta-pariḷāha); V,70,237; Th.2,4,99,101 (pahāsi āsave sabbe); Sn.162,374,535 (pl.āsavāni),546,749,915,1100; Dh.93,253,292; Nd1 331 (pubb°); Vbh.42,64,426; Pug.11,13,27,30 sq.; Miln.419; DhsA.48; ThA.94,173; KhA 26; DA.I,224; Sdhp.1; Pgdp 65 (piyāsava-surā,meaning?).

Referring specially to the extinction (khaya) of the āsavas & to Arahantship following as a result are the foll.passages:(1) āsavānaṁ khaya D.I,156; S.II,29,214; III 57,96 sq,152 sq; IV,105,175; V,92,203,220,271,284; A.I,107 sq.,123 sq.,232 sq.,273,291; II,6,36,44 sq.,149 sq.,214; III 69,114,131,202,306,319 sq.; IV,83 sq.,119,140 sq.,314 sq.; V,10 sq.,36,69,94 sq,105,132,174 sq.,343 sq.; It.49; Pug.27,62; Vbh.334,344; Vism.9; DA.I,224; cp.°parikkhaya A V 343 sq.See also arahatta formula C.-- (2) khīṇāsava (adj.) one whose Āsavas are destroyed (see khīṇa) S.I,13,48,53,146; II 83,239; III,199,128,178; IV,217; A I 77,109,241,266; IV,120,224,370 sq.; V 40,253 sq.; Ps.II 173; cp.parikkhīṇā āsavā A.IV,418,434,451 sq.; āsavakhīṇa Sn.370.-- (3) anāsava (adj.) one who is free from the āsavas,an Arahant Vin.II,148 = 164; D.III,112; S I 130; II,214,222; III,83; IV,128; A.I,81,107 sq,123 sq.,273,291; II,6,36,87,146; III,19,29,114,166; IV,98,140 sq.,314 sq.,400; A.V,10 sqQ,36,242,340; Sn.1105,1133; Dh.94,126,386; Th.I,100; It.75; Nd2 44; Pv.II,615; Pug.27; Vbh.426; Dhs.1101,1451; VvA.9Q Cp.nirāsava ThA.148.-- Opp.sāsava S III 47; V,232; A.I,81 V.242; Dhs.990; Nett 10; Vism.13,438.(Page 114)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSAVA:[m] sự chảy đến,sự qui thần,sự can đảm; sự thoát khỏi đau đớn,ý nghĩ đầu độc cho tinh thần,tư tưởng trầm luân --vakkhaya [m] sự diệt tận các pháp trầm luân (phiền não của tâm)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āsava:lậu,lậu hoặc,mũ máu,pháp lậu hoặc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsava:အာသဝ(ပု)
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိကနာမ္ပုဒ္။ဓာန္၊ဋီ-၌ အာေရွးရွိေသာ သု-ဓာတ္ျဖင့္ ဝစနတၳျပထားေသး၏၊ ေအာက္ပုဒ္(၁) အနက္ၾကည့္]
ၾကာျမင့္စြာ-ထုံထား-စိမ္ထား-အပ္ေသာ(မုဒရက္သီးရည္-စေသာ) အရာဝတၳဳ၊ အရက္၊ ေသရည္၊ စိမ္ရည္။ အာသဝ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsava:အာသဝ(ပု)
[အာ+သု+ဏ။ အာယတ+သု+ဏ]
(၁) အရက္၊ ေသရည္။ (၂) (အနာမွ) ယိုစီးထြက္ေသာ အညစ္အေၾကး၊ အနာေစး၊ ျပည္,ေသြး,အရိအရြဲ။ (၃) ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ေဘးရန္၊ ေဘးဥပဒ္။ (၄) အာသဝမည္ေသာ (ကိေလသာ) တရား။ (က) စကၡဳစေသာ ဒြါရေျခာက္ပါးတို႔မွ ယိုစီးတတ္ ျဖစ္တတ္ေသာတရား။ (ခ) ဓမၼအားျဖင့္ ေဂါၾတဘူတိုင္ေအာင္ တည္ရာဘုံအားျဖင့္ ဘဝဂ္တိုင္ေအာင္ သြားတတ္ (အာ႐ုံျပဳေသာ အားျဖင့္ ျဖစ္တတ္) ေသာတရား။ (ဂ) ရွည္ၾကာစြာေသာ သံသရာဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရား။ အာသဝ-လည္းၾကည့္။ (၅) ကံတရား၊ ရွည္စြာေသာ သံသရာဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ (ကံ) တရား၊ (ဘုံသုံးပါး၌ျဖစ္ေသာ ကံ,ႏွင့္ က်န္ အကုသိုလ္တရား)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsava:အာသဝ(တိ)
[အာသဝ+ဏ]
(က) ၾကာျမင့္စြာ-ထုံထား-စိမ္ထား-အပ္ေသာ သျပက္သီးရည္ စသည္-အရက္-ႏွင့္တူေသာ တရား၊ (ကာမာသဝ စသည္)။ (ခ) (အနာမွ) ယိုစီးထြက္ေသာ အညစ္အေၾကး-အနာေစး-ႏွင့္တူေသာ တရား၊ (ကာမာသဝ စသည္)။ အာသဝ (၂) အနက္,(၄) အနက္တို႔လည္း ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsava:အာသဝ(တိ)
[အာသာ+ဝ]
အာသာမည္ေသာ နတ္၊ အာသာနတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsava:အာ-သဝ (ပ) (အာ√သု+အ)
ယိုစီးျခင္း။ ေသြးျပည္ဟူေသာ အရိအရည္။ ေသရည္။ အာသေဝါတရား။
အာသဝါနံ သံဝရာယ၊ အာသေဝါတရားတို႔ကို ပိတ္ပင္ျခင္းငွာ။ အာသေဝါတရားေလးပါးတို႔ကား - (၁) ကာမာသဝ။ (၂) ဘဝါသဝ။ (၃) ဒိ႒ာသဝ။ (၄) အဝိဇၨာသဝ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,